Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2003

Vydáno: 4. 1. 2004
Autor:

Výběr názvů směrnic, nařízení a rozhodnutí z Věstníku EU.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení Komise ES č. 2136/2003 z 5. 12. 2003 otevírající veřejné nabídkové řízení podle nařízení 47/2003 ohledně prodeje vinného alkoholu pro nové průmyslové využití.
OJ L 321, 06.12.2003, s.3
Nařízení Komise ES č. 2208/2003 z 17. 12. 2003, kterým se mění nařízení 2921/90 o příplatcích při výrobě kaseinu a kaseinátů z odtučněného mléka.
OJ L 330, 18.12.2003, s.19
Nařízení Komise ES č. 2230/2003 z 23. 12. 2003, kterým vytváří číselník pro tarifní kvóty pro vaječné produkty pocházející z Estonska, Polska a České a Slovenské republiky.
OJ L 339, 24.12.2003, s.14
Nařízení Komise ES č. 2340/2003 z 29. 12. 2003 stanovující výjimky pro rok 2004 z nařízení 1279/98 s podrobnými pravidly pro aplikaci tarifních kvót pro hovězí a telecí dobytek v souladu s rozhodnutími [2003/286], [2003/298], [2003/299], [2003/18], [2003/263] a [2003/285] pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polsko a  Maďarsko.
OJ L 346, 31.12.2003, s.31

ODBĚR VZORKŮ ANALÝZA, SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE – obecné
Směrnice Komise ES č. 2003/121 z 15. 12. 2003, kterou se mění směrnice 98/53 stanovující metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední dozor ohledně množství určitých kontaminantů v potravinách.
OJ L 332, 19.12.2003, s.38

HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/858] z 21. 11. 2003 stanovující podmínky pro zdraví zvířat a požadavky na certifikaci při dovozu živých ryb, jejich vajíček a zárodečných buněk určených pro chov a živých ryb a produktů z nich z akvakultur, které jsou určeny pro lidskou spotřebu.
OJ L 324, 11.12.2003, s.37
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2160/2003 z 17. 11. 2003 o kontrole salmonely a jiných specifikovaných původců zoonóz vyvolávajících choroby z potravin.
OJ L 325, 12.12.2003, s.1
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/863] z 2. 12. 2003 o zdravotních certifikátech pro dovoz živočišných produktů z USA.
OJ L 325, 12.12.2003, s.46
Nařízení Komise ES č. 2170/2003 z 12. 12. 2003 opravující nařízení 701/2003 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 2286/2002, pokud jde o opatření aplikovaná na dovoz určitých výrobků z drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a pacifických států.
OJ L 326, 13.12.2003, s.4
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/881] z 11. 12. 2003 týkající se zdraví zvířat a podmínek certifikace při dovozu včel ( Apis mellifera and Bombus spp. ) z určitých třetích zemí a zrušující rozhodnutí [2000/462].
OJ L 328, 17.12.2003, s.26
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/895] z 19. 12. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/251] za účelem zrušení ochranných opatření ohledně určitých dodávek drůbežího masa dováženého z Thajska.
OJ L 333, 20.12.2003, s.92
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/912] z 17. 11. 2003, kterým se mění rozhodnutí [95/408] o podmínkách sestavených pro přechodné období, s prozatímním seznamem podniků z třetích zemí, z nichž je členskými státy schválen dovoz určitých produktů živočišného původu, produktů rybolovu nebo dvojskořápkových měkkýšů, a to z hlediska prodloužení jeho platnosti.
OJ L 345, 31.12.2003, s.112

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení Komise ES č.  [2112/2003] z 1. 12. 2003, kterým se opravuje nařízení 1334/2003, kterým se mění podmínky pro povolení řady doplňkových látek v krmivech náležejících ke stopovým prvkům.
OJ L 317, 02.12.2003, s. 22
Nařízení Komise ES č. [2154/2003] z 10. 12. 2003, kterým se dočasně schvalují určité mikroorganismy v krmivech ( Enterococcus faecium and Lactobacillus acidophilus ).
OJ L 324, 11.12.2003, s.11
Směrnice Komise ES č. 2003/126 z 23. 12 2003 o analytických metodách pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv.
OJ L 339, 24.12.2003, s.78

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení Komise ES č. 2145/2003 z 8. 12. 2003, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90 stanovujícího postup Společenství  pro určení maximálních limitů reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 322, 07.12.2003, s.5
Směrnice Komise ES č. 2003/113 z 3. 12. 2003, kterou se mění přílohy směrnic 86/362, 86/363 a 90/642, pokud jde o maximální množství reziduí určitých pesticidů v a na cereáliích, krmivech živočišného původu a určitých produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny.
OJ L 324, 11.12.2003, s.24
Nařízení Komise ES č. 2174/2003 z 12. 12. 2003, kterým se mění nařízení 466/2001 týkající se aflatoxinů.
OJ L 326, 13.12.2003, s.12
Směrnice Komise ES č. 2003/118 z 5. 12. 2003, kterou se mění přílohy směrnic 76/895, 86/362, 86/363 a 90/642, pokud jde o maximální množství reziduí acephate, 2,4-D a parathion-methyl.
OJ L 327, 16.12.2003, s.25

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení Komise ES č. 2206/2003 z 17. 12. 2003 doplňující přílohu k nařízení 2400/96 o zapsání určitých názvů do  „Registru chráněných označení původu a chráněných geografických označení“ (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst).
OJ L 330, 18.12.2003, s.13
Směrnice Komise ES č. 2003/120 z 5. 12. 2003, kterou se mění směrnice 90/496 o nutričním označování potravin.
OJ L 333, 20.12.2003, s.51
Nařízení Komise ES č. 2275/2003 z 22. 12. 2003 doplňující přílohu k nařízení 2400/96 o zapsání určitých názvů do  „Registru chráněných označení původu a chráněných geografických označení“ (Spressa delle Giudicarie)
OJ L 336, 23.12.2003, s.44

HMOTNOSTI A OBJEMY
Nařízení Komise ES č. 2207/2003 z 17. 12. 2003, kterým se mění nařízení 1901/2000 ohledně zjednodušení koncepce čisté hmotnosti.
OJ L 330, 18.12.2003, s.15

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení Komise ES č. 2144/2003 z 8. 12. 2003, kterým se mění nařízení 94/92 stanovující podrobná pravidla pro zavedení opatření pro dovoz z třetích zemí podle nařízení 2092/91.
OJ L 322, 07.12.2003, s.3
Nařízení Komise ES č. 2277/2003 z 22. 12. 2003, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a údajích týkajících se těchto produktů a potravin.
OJ L 336, 23.12.2003, s.68

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/867] schvalující uvádění na trh salatrimů jako potravinových složek nového typu podle nařízení 258/97.
OJ L 326, 13.12.2003, s.32

DRŮBEŽ A VEJCE
Nařízení Komise ES č. 2295/2003 z 23. 12. 2003 uvádějící podrobná pravidla pro zavedení nařízení 1907/90 o určitých tržních normách pro vejce.
OJ L 340, 24.12.2003, s.16

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení Komise ES č. 2173/2003 z 12. 12. 2003, kterým se mění nařízení 1799/2001 stanovující tržní normy pro citrusové plody.
OJ L 326, 13.12.2003, s.10

CUKR, MED, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení Komise ES č. 2196/2003 z 16. 12. 2003, kterým se mění nařízení 1260/2001 o společné organizaci trhu v sektoru cukru.
OJ L 328, 17.12.2003, s.17

LIHOVINY, BIOETANOL
Nařízení Komise ES č. 2336/2003 z 30. 12. 2003 uvádějící podrobná pravidla pro používání nařízení 670/2003 se specifickými opatřeními týkajícími se trhu s etylalkoholem zemědělského původu.
OJ L 346, 31.12.2003, s.19

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/863] z 1. 6. 2003 týkající se závěrů dohody, kterou se mění Dohoda mezi EU a Austrálií o obchodování s vínem.
OJ L 336, 23.12.2003, s.99
Nařízení Komise ES č. 2303/2003 z 29. 12. 2003 o specifických pravidlech pro označování vín dovážených z USA.
OJ L 341, 30.12.2003, s.5
Nařízení Komise ES č. 2324/2003 z 17. 12. 2003, kterým se mění nařízení 1037/2001 schvalující nabízení a distribuci pro přímou spotřebu lidmi určitých dovážených vín, k jejichž výrobě mohly být použity oenologické postupy, které nejsou uvedeny v nařízení 1493/1999.
OJ L 345, 31.12.2003, s.24
Nařízení Komise ES č. 2338/2003 z 30. 12. 2003, kterým se mění nařízení 883/2001 stanovující podrobná pravidla pro zavedení nařízení 1493/1999 z hlediska obchodování s třetími zeměmi s produkty vinařského sektoru.
OJ L 346, 31.12.2003, s.28

TABÁK
Nařízení Komise ES č. 2319/2003 z 17. 12. 2003, kterým se mění nařízení  No 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem.
OJ L 345, 31°.12.2003, s.17

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 12. do 31. 12. 2003