Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2006

Vydáno: 2. 2. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

HYGIENA, BEZPEČNOST, KONTROLA A MONITORING V  POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI -obecně

Doporučení [2006/26/ES] týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2006 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2007.

OJ L 19, 24.01.2006, s.23

 

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Nařízení. 6/2006{ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90{EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin, tosylchloramid sodný a Piceae turiones recentes extractum. 

OJ L 3, 06.01.2006, s.3

Rozhodnutí [2006/9/ES], kterým se mění příloha I rozhodnutí [79/542/EHS], pokud jde o přechodná opatření pro tranzit živých zvířat z Bulharska a Rumunska přes Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, Srbsko a Černou Horu.

OJ L 7, 12.01.2006, s.23

Rozhodnutí [2006/11/ES] o změně rozhodnutí [2005/758/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku a o zrušení rozhodnutí [2005/749/ES].

OJ L 7, 12.01.2006, s.29

Směrnice  2005/94/ES o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS.

OJ L 10, 14.01.2006, s.16

Rozhodnutí [2006/14/ES], kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku.

OJ L 10, 14.01.2006, s.66

Rozhodnutí [2006/17/ES], kterým se mění dodatek A přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v České republice.

OJ L 11, 17.01.2006, s.33

Rozhodnutí [2006/20/ES], kterým se mění rozhodnutí [2005/59/ES], pokud jde o oblasti, v nichž se má provést plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat na Slovensku.

OJ L 15, 20.01.2006, s.48

Rozhodnutí [2006/23/ES] o změně rozhodnutí [2005/710/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku.

OJ L 17, 21.01.2006, s.27

Rozhodnutí [2006/24/ES], kterým se po druhé mění rozhodnutí [2005/710/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku.
OJ L 17, 21.01.2006, s.30

 

KONTAMINANTY (kromě veterinárních prostředků), prostředky na ochranu rostlin

Směrnice  2006/5/ES , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky warfarin.

OJ L 12, 18.01.2006, s.17

Směrnice 2006/6/ES , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu .

OJ L 12, 18.01.2006, s.21

Směrnice 2006/9/ES , kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí dikvatu stanovené v uvedené směrnici.

OJ L 22, 26.01.2006, s.24

Směrnice 2006/4/ES , kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbofuran.

OJ L 23, 27.01.2006, s.69

Směrnice 2006/10/ES , kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek forchlorfenuronu a indoxakarbu. 

OJ L 25, 28.é1.2006, s.24

 

OznačoVÁNÍ

Rozhodnutí [2006/15/ES], které se týká žádosti o zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO).

OJ L 10, 14.01.2006, s.70

 

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN

Rozhodnutí [2006/10/ES] o dočasném zákazu uvádění na trh v Řecku osiva hybridních kukuřic s genetickou modifikací MON 810 zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin podle směrnice 2002/53/ES.

OJ L 7, 12.01.2006, s.27

Rozhodnutí [2006/47/ES], kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z kukuřice (Zea mays L., hybrid MON 863 × MON 810) geneticky modifikovaný pro rezistenci vůči bázlivci kukuřičnému a určitým kukuřičným škůdcům řádu Lepidoptera.

OJ L 26, 31.01.2006, s.17

 

KOMODITNÍ PŘEDPISY

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Nařízení 103/2006/ES, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.

OJ L 17, 21.01.2006, s.6

Rozhodnutí [2006/27/ES] o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě.

OJ L 19, 24.01.2006, s.30

 

DRŮBEŽ A VEJCE

Nařízení 81/2006/ES, kterým se mění a doplňuje nařízení 1538/91/EHS, pokud jde o názvy, které lze použít pro účely uvedení drůbežího masa na trh v případě omezení přístupu drůbeže do venkovních výběhů.

OJ L 14, 19.01.2006, s.8

Nařízení 89/2006/ES, kterým se mění nařízení 2295/2003/ES, pokud jde o označení, která mohou být použita při uvádění vajec na trh v případě omezení přístupu slepic k venkovnímu volnému výběhu.

OJ L 15, 20.01.2006, s.30

 

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Nařízení 51/2006/ES, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

OJ L 16, 20.01.2006, s.1

Nařízení 52/2006/ES, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.

OJ L 16, 20.01.2006, s.184

Dodatek k nařízení 51/2006/ES, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

OJ L 16, 20.01.2006, s.200

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od  1. 1. do 31. 1. 2006