Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2007

Vydáno: 4. 7. 2007
Autor: pospisilova

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
 
VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/399/ES, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení Rumunska za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za úředně prosté brucelózy skotu
OJ L 149, 12.06.2007, s.11
Nařízení 646/2007/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení 1091/2005/ES 
OJ L 151, 13.06.2007, s.21
Rozhodnutí 2007/407/ES o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat
OJ L 153, 14.06.2007, s.26
Nařízení 703/2007/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin a streptomycin 
OJ L 161, 22.06.2007, s.28
Rozhodnutí 2007/434/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u drůbeže v České republice
OJ L 161, 22.06.2007, s.70
Nařízení 722/2007/ES, kterým se mění přílohy II, V, VI, VIII, IX a XI nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 164, 26.06.2007, s.7
Nařízení 727/2007/ES, kterým se mění přílohy I, III, VII a X nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 
OJ L 165, 27.06.2007, s.8
Rozhodnutí 2007/453/ES, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE
OJ L 172, 30.06.2007, s.84
Rozhodnutí 2007/E54/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
OJ L 172, 30.06.2007, s.87
 
OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2007/31/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky fosthiazátu 
OJ L 140, 01.06.2007, s.44
Rozhodnutí 2007/379/ES o nezařazení fenitrothionu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 141, 02.06.2007, s.76
Rozhodnutí 2007/380/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 141, 02.06.2007, s.78
Rozhodnutí 2007/387/ES o nezařazení dichlorvosu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 145, 07.06.2007, s.16
Rozhodnutí 2007/389/ES o nezařazení malathionu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 146, 08.06.2007, s.19
Rozhodnutí 2007/392/ES o nezařazení oxydemeton-methylu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 148, 09.06.2007, s.7
Rozhodnutí 2007393/ES o nezařazení diazinonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 148, 09.06.2007, s.9
Rozhodnutí 2007/396/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/409/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ethaboxamu do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 148, 09.06.2007, s.24
Nařízení 647/2007/ES, kterým se mění nařízení 2229/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS
OJ L 151, 13.06.2007, s.26
Rozhodnutí 2007/404/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku novaluron
OJ L 151, 13.06.2007, s.45
Rozhodnutí 2007/410/ES o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství
OJ L 155, 15.06.2007, s.71
Směrnice 2007/33/ES o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS
OJ L 156, 16.06.2007, s.12
Rozhodnutí 2007/415/ES o nezařazení karbosulfanu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 156, 16.06.2007, s.28
Rozhodnutí 2007/416/ES o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 156, 16.06.2007, s.30
Rozhodnutí 2007/417/ES o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 156, 16.06.2007, s.32
Rozhodnutí 2007/428/ES o nezařazení kadusafosu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 160, 21.06.2007, s.26
Rozhodnutí 2007/433/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
OJ L 161, 22.06.2007, s.66
Rozhodnutí 2007/437/ES o nezařazení látky haloxyfop-R do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 163, 23.06.2007, s.22
Směrnice 2007/39/ES, kterou se mění příloha II směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon 
OJ L 165, 27.06.2007, s.25
Rozhodnutí 2007/442/ES o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto látky
OJ L 166, 28.06.2007, s.16
Nařízení 737/2007/ES, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení první skupiny účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek 
OJ L 169, 29.06.2007, s.10
Směrnice 2007/41/ES, kterou se mění některé přílohy směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 161, 22.06.2007, s.51
Rozhodnutí 2007/452/ES, kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon
OJ L 172, 30.06.2007, s.83
 
KRMIVA
Nařízení 634/2007/ES o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkové látky 
OJ L 146, 08.06.2007, s.14
Nařízení 757/2007/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech
OJ L 172, 30.06.2007, s.43
 
MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Směrnice 2007/42/ES o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (kodifikované znění)
OJ L 172, 30.06.2007, s.71
 
OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 641/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Banon (CHOP)
OJ L 149, 12.06.2007, s.3
Nařízení 693/2007/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Esrom (CHZO)]
OJ L 160, 21.06.2007, s.10
 
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 725/2007/ES, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení 3149/92/EHS, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
OJ L 165, 27.06.2007, s.4
Nařízení 758/2007/ES, kterým se mění nařízení 3149/92/EHS, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
OJ L 172, 30.06.2007, s.47
 
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 700/2007/ES o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh
OJ L 161, 22.06.2007, s.1
Rozhodnutí 2007/443/ES, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku
OJ L 166, 28.06.2007, s.24
Nařízení 740/2007/ES, kterým se mění nařízení 1994/2006/ES, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 169, 29.06.2007, s. 24
 
RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 708/2007/ES o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
OJ L 168, 28.06.2007, s.1
 
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 704/2007/ES o změně nařízení 2707/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
OJ L 161, 22.06.2007, s.31
 
JEDLÉ OLEJE
Nařízení 702/2007/ES, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 161, 22.06.2007, s.11
 
OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 671/2007/ES, kterým se mění nařízení 1868/94/ES, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
OJ L 156, 16.06.2007, s.1
Nařízení 678/2007/ES o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
OJ L 157, 19.06.2007, s.9
Nařízení 679/2007/ES, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování
OJ L 157, 19.06.2007, s.12
Nařízení 682/2007/ES, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
OJ L 159, 20.06.2007, s.14
Nařízení 705/2007/ES, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
OJ L 161, 22.06.2007, s.32
Nařízení 756/2007/ES, kterým se mění nařízení 3223/94/ES o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
OJ L 172, 30.06.2007, s.41
 
OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 735/2007/ES, kterým se mění nařízení 1784/2003/ES o společné organizaci trhu s obilovinami
OJ L 169, 29.06.2007, s.6
 
CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 645/2007/ES, kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií pro hospodářský rok 2006/07
OJ L 151, 13.06.2007, s.19
Nařízení 739/2007/ES, kterým se mění nařízení 493/2006/ES, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
OJ L 169, 29.06.2007, s. 22
 

Official Journal of European Communities, od 1. 6. do 30. 6. 2007