Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2005

Vydáno: 2. 7. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na červnových stránkách Official Journal EC.

 

hospodářské záležitosti

 

Celní kvóty, dodatečná cla, odvody

Nařízení 941/2005/ES, kterým se mění nařízení 1868/94/ES, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

OJ L 22.06.2005, s. 1

Nařízení 989/2005/ES, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

OJ L 168, 30.06.2005, s. 1

Nařízení 980/2005/ES, o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

OJ L 169, 30.06.2005, s. 1

 

Jednotkové ceny pro určení celní hodnoty

Nařízení 840/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.

OJ L 139, 02.06.2005, s. 7

Nařízení 897/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.

OJ L 16.06.2005, s. 3

Nařízení 991/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

OJ L 168, 30.06.2005, s. 10

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

 

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/409/ES], kterým se mění příloha I rozhodnutí [2003/804/ES], kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu.

OJ L 139, 02.06.2005, s. 16

Nařízení 856/2005/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o fusariové toxiny.

OJ L 143, 07.06.2005, s. 3

Směrnice 2005/38/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství fusariových toxinů v potravinách.

OJ L 143, 07.06.2005, s. 13

Rozhodnutí [2005/432/ES], kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí [97/41/ES], [97/221/ES] a [97/222/ES].

OJ L 151, 12.06.2005, s. 3

Nařízení 932/2005/ES, kterým se mění nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření.

OJ L 163, 23.06.2005, s. 1

Rozhodnutí [2005/464/ES] o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech.

OJ L 164, 24.06.2005, s. 52

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Nařízení 833/2005/ES o trvalém povolení doplňkových látek v krmivech.

OJ L 138, 01.06.2005, s. 5

Nařízení 2005/464/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech.

OJ L 22.06.2005, s. 6

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 55/04/COL ze dne 30. března 2004 o koordinovaném kontrolním programu na rok 2004 k zajištění dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých jiných produktech rostlinného původu a na jejich povrchu.

OJ L 139, 02.06.2005, s. 20

Směrnice 2005/37/ES, kterou se mění směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.

OJ L 141, 04.06.2005, s. 10 

Nařízení 869/2005/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ivermektin a karprofen.

OJ L 145, 09.96.2005, s. 19

 

OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 885/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olive de Nice).

OJ L 148, 11.05.2005, s. 30

Nařízení 886/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Granada).

OJ L 148, 11.05.2005, s. 32

 

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/448/ES], kterým se povoluje uvádět na trh s potravinami a složkami potravin geneticky modifikovanou kukuřici druhu NK 603 jako novou potravinu či novou složku potravin podle nařízení 258/97.

OJ L 158, 2°.06.2005, s. 20

Rozhodnutí [2005/457/ES], kterým se povoluje uvádění isomaltulosy na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES.

OJ L 160, 23.06.2005, s. 28

Rozhodnutí [2005/463/ES], kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin.

OJ L 164, 24.06.2005, s. 50

Rozhodnutí [2005/465/ES], kterým se v souladu se směrnicí 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu.

OJ L 164, 24.06.2005, s. 57

 

Obecně předpisy související s potravinami

Nařízení 837/2005/ES, kterým se mění nařízení 2454/93/ES, kterým se provádí nařízení 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství.

OJ L 139, 02.06.2005, s. 1

Nařízení 883/2005/ES, kterým se mění nařízení 2454/93/ES, kterým se provádí nařízení 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství 

OJ L 148, 11.05.2005, s. 5

 

Komoditní předpisy

KOSMETIKA

Směrnice 2005/42/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.

OJ L 158, 2°.06.2005, s. 17

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 6. do 30. 6. 2005