Bezpečnost potravin

Nové německé instituce na ochranu před riziky z potravin

Vydáno: 25. 3. 2002
Autor:

Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR), Spolkový úřad pro zdravotní ochranu spotřebitele a nezávadnost potravin (BVL), spolupráce s novým Evropským potravinovým úřadem

V souvislosti s novým rámcovým nařízením EU budou členské státy nuceny zřídit příslušná pracoviště, která budou navzájem spolupracovat pro zabezpečení nezávadnosti v celém potravinovém řetězci. V SRN byl nově zřízen Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) a Spolkový úřad pro zdravotní ochranu spotřebitele a nezávadnost potravin (BVL), které mají již na jaře začít s prací.
Základním důvodem změny struktury dosud existujících institucí je oddělení oblasti hodnocení rizik a komunikace týkající se rizik od oblasti řízení rizik. Tyto činnosti byly dosud z větší části řešeny Spolkovým institutem pro zdravotní ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) v Berlíně. Podklady, které má tento orgán k dispozici budou základem BfR. Do nového BVL přejdou činnosti týkající se řízení rizik, které byly dosud řešeny Biologickým spolkovým úřadem pro zemědělství a lesnictví (BBA) – schvalování prostředků na ochranu rostlin, a dále Spolkovým úřadem pro zemědělství a výživu (BLE) – schvalování aditiv do krmiv. Zákon zřizující oba nové úřady je teprve ve fázi rezortního schvalování, takže úřady byly zatím založeny jako „neoprávněné“ orgány veřejného práva, aby mohly se svou prací začít co nejdříve. I o umístění těchto úřadů bude teprve s konečnou platností rozhodnuto.
Podle sdělení ministerstva zemědělství bude pracovní tým BfR tvořen z větší části z pracovníků dosavadního BgVV. Úkolem nového BfR bude okamžitě rizika rozpoznat, vyhodnotit a předat stanovisko rizikovému managementu a včas započít dialog o rizikách s veřejností. Tzn. včas začít informovat o možných rizikách zdravotního charakteru o stavu znalostí a výsledcích konkrétních prací. Kromě toho bude BfR partnerem pro jednání s Evropským úřadem pro nezávadnost potravin (EFSA), přičemž bude politicky i hospodářsky nezávislý.
BVL se bude zabývat úkoly v oblasti řízení rizik, bude mít 43 pracovníků odborně zaměřených na potravinářskou chemii, farmacii, veterinární medicínu a právo. K jeho úkolům bude patřit příprava předpisů státní správy týkajících se zlepšování kontroly, spolupráce s EU při inspekcích, kontrola „kontroly“, krizový management, rychlý systém varování pro potraviny a krmiva a zajišťování vzájemného toku informaci mezi spolkovými zeměmi.
Lebensm. Ztg., 2002, 22. 2., s.36