Bezpečnost potravin

Nové nařízení o mikrobiologických kritériích

Vydáno: 13. 1. 2006
Autor:

Bylo vydáno nařízení ES 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny stanovující bezpečnostní limity u výrobků i hygienické limity pro provozy. Zvláštní pozornost je věnována výrobkům ready-to-eat a kojenecké výživě. U mletého masa a masných výrobků se vyžaduje zvláštní upozornění pro spotřebitele ohledně potřeby důkladného vaření.

Nové nařízení ES 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny (OJ L 338, 22.12.2005, s.1)  je komplexně zpracovaným materiálem, kterým se harmonizují nejdůležitější požadavky z hlediska hygieny a bezpečnosti potravin. Nařízení schválené v prosinci 2005 Evropskou komisí stanovuje také požadavky pro výrobní podniky na povinnost široké škály testování od přítomnosti E. coli přes salmonelu po listerie, a to především se zaměřením na potraviny určené k přímé konzumaci (ready to eat). Zvláštní ustanovení se týkají sušené kojenecké výživy, především jde o zabránění rizika z enterobakterií kontrolou výrobních prostor a zařízení. Nejsou přípustné pozitivní nálezy.

Potravinářské firmy budou muset přijmout opatření pro případy, že výsledky kontrol budou nevyhovující, a najít příčiny. Příslušné výrobky budou muset být staženy z trhu.

Do 31. 9. 2009 platí výjimka, že mleté maso a masné výrobky mohou být na národních trzích prodávány, i když nevyhovují požadavkům na počet mikroorganismů. Bude však muset být použita speciální značka, která znamená, že výrobek nesmí být prodáván na společném trhu EU, a na výrobku musí být uvedeno upozornění na nutnost důkladného tepelného ošetření před konzumací.

Limity jsou uvedeny v příloze nového nařízení. Jsou zahrnuty limity pro:

         listerie v potravinách „ready to eat“ (pod 100 KTJ/g)

         salmonely v mletém mase a masných výrobcích určených ke konzumaci bez tepelného ošetření,

         salmonely v mletém mase a masných výrobcích určených ke konzumaci po tepelném ošetření,

         salmonely v mechanicky separovaném mase,

         salmonely ve výrobcích z drůbeže, které mají být tepelně ošetřeny,

         salmonely v želatině a kolagenu,

         salmonely v sýrech, másle, smetaně ze syrového mléka, v sušeném mléce a sušené syrovátce, v mražených krémech a vaječných výrobcích,

         salmonely v zelenině určené k přímé konzumaci, v naklíčených semenech a tepelně ošetřených korýších (začleněna mikrobiologická kritéria obsažená v rozhodnutí 93/51),

         E. coli v měkkýších (stanovení běžných fekálních koliformních bakterií není spolehlivým indikátorem pro virus Norwalk),

         histamin v produktech rybolovu.

Jsou zahrnuta pravidla pro jatečně upravená těla dosud obsažená v rozhodnutí 2001/471, které se zrušuje. Jsou zahrnuta pravidla masné polotovary a mechanicky separované maso. Základem pravidel je systém HACCP. Nová pravidla jsou v souladu s novými hygienickými předpisy (882/2004, 852/2004), které nyní vstupují v platnost.

Jsou stanoveny požadavky na registraci a schvalování potravinářských podniků.

Nařízení je použitelné od 1. 1. 2006.

Vedle tohoto nařízení zůstávají v platnosti i mikrobiologická kritéria obsažená v nařízení 853/2004, 854/2004 a směrnice 80/777.

EU Food Law, 2005, č. 238, s. 9