Bezpečnost potravin

Nová směrnice EU o doplňcích stravy

Vydáno: 11. 11. 2002
Autor:

Po několikaletém procesu byla vydána směrnice č. 2002/46 s pozitivním seznamem vitaminů a minerálních látek, které mohou být prodávány jako výživové doplňky. Jsou stanovena obecná pravidla pro výživové doplňky  a počítá se s postupným rozšiřováním směrnice o další látky.

V rámci EU došlo konečně na vydání nové směrnice č. 2002/46, která má harmonizovat předpisy o doplňcích stravy v členských státech. Členské státy jsou povinny převést směrnici do národních legislativ tak, aby začala platit nejpozději 31. 7. 2003.
Směrnice definuje DS jako koncentráty živin a jiné složky s výživovou funkcí nebo fyziologickým účinkem, které jsou určeny k tomu, aby doplnily přívod těchto živin z normální stravy, a které jsou nabízeny v dávkovací formě (např. kapsle, tablety, pilulky). Zatím se směrnice týká vitaminů a minerálních látek včetně stopových prvků, ale počítá se s jejím rozšířením o další látky. Výslovně jsou z působnosti vyjmuta léčiva, u kterých již byla harmonizace zajištěna směrnicí 2001/83.
Směrnice obsahuje pozitivní seznam vitaminů a minerálních látek a forem, v jakých mohou být v DS použity (příloha I). Členské státy mají možnost za následujících podmínek povolit používání jiných než ve směrnici uvedených látek, a to až do 31. 12. 2009. Směrnice nestanovuje limitní hodnoty, ale uvádí postup, jak nejnižší nebo nejvyšší hodnoty stanovit. Pro látky uvedené v příloze II budou stanovena kritéria čistoty. Jinak platí kritéria přijatá pro přídatné látky.
Významná jsou ustanovení týkající se označování (přikázaná a zakázaná tvrzení, uvádění množství složek aj.)
Směrnice umožňuje členským státům, aby předepsaly povinnost ohlašovat uvedení příslušného doplňku do oběhu, aby se usnadnilo provádění kontroly.
Je stanovena přechodná doba 36 měsíců, po kterou mohou být v DS používány vitaminy a minerální látky a jejich formy, které nejsou uvedeny v pozitivním seznamu, ale v předcházející době byly ve výrobcích používány.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 8, s. 309-311
Official Journal L 183, 12. 7. 2002, s.51