Bezpečnost potravin

Nová směrnice 2007/45/ES o jmenovitých množstvích výrobků

Vydáno: 26. 9. 2007
Autor: pospisilova

Povinnost používat stanovená jmenovitá množství výrobků bude v ES postupně omezena jen na některá vína a lihoviny. Směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS budou zrušeny.

Směrnicemi 75/106/EHS a 80/232/EHS v platném znění jsou dosud stanovena jmenovitá množství pro řadu výrobků v hotovém balení (75/106/EHS: víno, pivo, lihoviny, ocet, olej, mléko, balené a minerální vody, limonády, ovocné šťávy a nápoje z nich; 80/232/EHS: máslo, tuky, sýry, sůl, cukr, obilné produkty, sušená zelenina, káva a kávoviny, zmrazené ovoce, zelenina, ryby, zmrzliny a další nepotravinářské výrobky). Cílem bylo především umožnit spotřebitelům lepší orientaci při porovnávání výrobků. Pro některé výrobky je přípustné i vymezení dalších národních jmenovitých množství, ale pro některé potraviny je to zakázáno. Stanovení nejednotných národních jmenovitých množství však způsobuje problémy. Soudní dvůr rozhodl v říjnu 2000 (ve věci Cidrerie Ruwet, C-3/99), že členské státy nesmějí zakazovat uvádění na trh hotových balení, jejichž jmenovitý objem není obsažen v řadě stanovené Společenstvím, a která jsou přitom v souladu s právními předpisy vyráběna a uváděna na trh v jiném členském státě. Tzn., že národní předpisy nemusí být výrobcem z jiného státu respektovány.
Změny ve spotřebitelských preferencích a inovace v hotových baleních a maloobchodě, jak na úrovni Společenství, tak i na vnitrostátní úrovni, vedly k nutnosti posouzení, zda jsou stávající právní předpisy stále ještě vhodné. Ukazuje se, že svobodná volba jmenovitých množství umožňuje v některých odvětvích výrobcům poskytování výrobků podle obliby spotřebitelů a posiluje hospodářskou soutěž, pokud jde o kvalitu a ceny na vnitřním trhu. V jiných odvětvích (u nejvíce prodávaných výrobků) je však vhodnější povinná jmenovitá množství zatím zachovat, a to v zájmu spotřebitelů i podnikatelských subjektů.
Nová směrnice 2007/45/ES (ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice 76/211/EHS) stanovuje, že při dodržení určitých zásad, a zejména zásady volného pohybu zboží, mohou členské státy, které mají v současné době stanovena povinná jmenovitá množství pro mléko, máslo, sušené těstoviny a kávu, tyto požadavky zachovat do 11. října 2012.
Členské státy, které v současné době mají stanovena povinná jmenovitá množství pro bílý cukr, mohou tyto požadavky zachovat do 11. října 2013.
Povinné je, aby členské státy přijaly předpisy, podle nichž musí být ve stanovených jmenovitých množstvích uváděno na trh víno (tiché, žluté, šumivé, aromatizované) a lihoviny, pokud jsou v určitém stanoveném množstevním rozpětí (od 100 resp. 125 ml do 1,5 resp. 2 l).
Aerosolové balení nemusí mít (odchylně od směrnice 75/324/EHS) uvedeno jmenovité množství obsahu, ale musí mít zřetelně vyznačený jmenovitý celkový objem nádobky.
Tato směrnice 2007/45/ES vstupuje v platnost od začátku října 2007 (např. jmenovitá množství u vína a lihovin), ale články 2 (zrušení dosavadních jmenovitých množství a výjimky), 6 (zrušení dosavadních směrnic 75/106/EHS a 80/232/EHS) a 7 (změna směrnice 76/211/EHS s metrologickými požadavky – pro jmenovitá množství označovaná písmenem „e“) se použijí až ode dne 11. dubna 2009.
Členské státy přijmou a zveřejní do 11. října 2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
 
Další informace: