Bezpečnost potravin

Nová pravidla pro materiály v kontaktu s potravinami

Vydáno: 10. 12. 2003
Autor:

Dne 17. listopadu 2003 Komise schválila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami, které bude nahrazovat rámcovou směrnici 89/109/EEC o materiálech v kontaktu s potravinami. Je uveden symbol, který se bude používat pro materiály určené pro kontakt s potravinami.

Evropská komise navrhuje aktualizaci předpisů pro materiály přicházejí do kontaktu s potravinami. V současné době jsou tato pravidla stanovena ve směrnici 89/109/EEC, kterou chce Komise nahradit nařízením.
Hlavní změna spočívá s tom, že se budou brát do úvahy inovace v oblasti balení, tzn. budou stanoveny předpisy pro “aktivní” a “inteligentní” obal. Další důležitou změnou bude náhrada dosavadní směrnice (každý členský stát uplatňuje vlastní politiku) novým nařízením (postup společný pro všechny členské státy).

“Aktivní” a “inteligentní” obal
“Aktivní” obal je navržen tak, že potravina a obal, ve kterém je potravina uzavřena, na sebe působí tak, aby se dosáhlo během skladování lepších vlastností potraviny a prodloužila se její údržnost. Používají se: lapače kyslíku, aromatizující látky, emitory konzervačních prostředků nebo antioxidantů a absorbery etylenu.
“Inteligentní” obaly jsou vyvinuty tak, aby poskytovaly informace o aktuálním stavu potraviny. Takovéto obaly zaznamenávají např. kolísání teploty nebo udávají, zda plyny, které nahrazují vzduch v některých zatavených obalech (obvykle, aby konzervovaly obsah), neunikly.

Značení a zpětná vysledovatelnost
V současné době se obaly, o kterých se ví, že přijdou do kontaktu s potravinou, nemusí jako takové značit. V novém návrhu se naproti tomu požaduje, aby se všechny materiály nebo předměty, které jsou vhodné pro kontakt s potravinou, opatřily nápisem “vhodné pro kontakt s potravinou” nebo označily speciálním symbolem pro kontakt s potravinou, který je již schválen pro použití na úrovni EU nebo podobným symbolem (např. vinná láhev, polévková lžíce, “coffee-machine”). Dále se bude požadovat, aby byly konkrétní údaje nebo speciální instrukce týkající se  použití materiálů nebo předmětů uvedeny v jazyce, kterému snadno rozumí zákazníci. To znamená, že etikety musí být opatřeny textem v několika jazycích.

Výrobky také musí nést název nebo obchodní název a adresu nebo registrovanou kancelář nebo registrovanou obchodní značku výrobce, zpracovatele nebo prodejce stanovenou v Evropském společenství. V maloobchodě se tato informace bude muset uvádět na materiálech/předmětech nebo jejich obalech nebo, pokud to bude technicky nemožné, ve formě upozornění v bezprostřední blízkosti výrobků, které zákazníci zřetelně uvidí. Na úrovni marketingu by měla být tato informace k dispozici v doprovodných dokumentech, etiketách nebo obalech nebo na samotných materiálech/předmětech. “Aktivní” a “inteligentní” obaly by měly obsahovat pokyny informující baliče potravin o přípustných použitích.

Všichni, kteří mají co činit s materiály přicházejícími do kontaktu s potravinami (včetně dovozců), budou muset mít zavedeny systémy, které identifikují v každém kroku výroby a prodeje vlastní dodávku(y) a na koho se mají spotřebitelé obracet, pokud jde o dodané materiály a předměty. Ve většině případů bude minimem vysledovat zpět jeden krok “po” a jeden krok “před”.

Povolení uvádět na trh
Výrobci, kteří chtějí mít určitou látku schválenu pro použití, musí podat žádost u své národní autority, která ji zašle nedávno zřízenému Úřadu pro kontrolu bezpečnosti potravin (EFSA). EFSA posoudí žádost a vydá doporučení, zda novou látku schválit či ne. Evropská komise, která vezme do úvahy názor EFSA, pak schválí použití nové látky v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami a specifikuje podmínky jejího použití.
Informace v žádostech o autorizaci výrobků obsahujících nové látky by měly být přístupné veřejnosti. Žadatel může požadovat, aby informace, která by zhoršila jeho konkurencischopnost, byla důvěrná. Následující informace by neměly být považovány za důvěrné:
a) jméno a adresa žadatele a chemický název látky, která se hodnotí,
b) informace, které se přímo týkají hodnocení bezpečnosti této látky,
c) analytická metoda nebo metody.
Žadatelé požadující schválení stejné látky by se měli dohodnout na tom, aby se informace zaslaná jedním žadatelem mohla být použita Evropskou komisí ve prospěch dalších.

Skupiny materiálů
Na základě existující legislativy může Komise stanovit specifická pravidla pro keramiku, korek, elastomery a pryže, sklo, kovy a slitiny, papír a lepenku, plasty, regenerovanou celulózu, textilie, nátěry (fermeže, laky) a povlaky, vosky a dřevo. V budoucnu by Komise také schvalovala pravidla specifická pro iontoměničové pryskyřice, adhezní látky, tiskařské barvy a “aktivní” a “inteligentní” obaly.

Mimořádná opatření při “nebezpečí”
Pokud se zjistí, že materiál nebo předmět v kontaktu s potravinou představuje potenciální riziko pro zdraví, nový návrh by měl umožnit členskému státu přechodně zastavit nebo omezit použití v rámci národních hranic. Členský stát by informoval ostatní členské státy a Evropskou komisi, která by se obrátila na EFSA s žádostí o zhodnocení situace. Na základě vyjádření EFSA by jednala Komise.

Časový harmonogram projednávání
Komise:
– 17. 11. 2003: “Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami (COM(2003) 689 final)”
Parlament:
– diskuse ve výboru: leden 2004
– hlasování v 1. čtení ve výboru: březen 2004
– hlasování v 1. čtení v plénu: duben 2004
Konečné přijetí: předpoklad rok 2005

Food Safety Issue Tracker,  prosinec 2003, s. 1