Bezpečnost potravin

Nová nařízení EU pro potravinářská aditiva, enzymy a aromata

Vydáno: 16. 4. 2009
Autor:

Dne 16.12.2008 byla schválena uvedená nařízení EU a dále nařízení stanovující jednotný postup autorizace aditiv, enzymů a aromat.

Dne 16.12.2008 byl schválen balíček nařízení týkajících se potravinářských aditiv, potravinářských enzymů, aromatizujících látek/potravinářských složek s aromatizujícími vlastnostmi a dále čtvrté nařízení stanovující společný postup autorizace pro aditiva, enzymy a aromata.
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy
a látky určené k aromatizaci potravin.
Uvedené nařízení stanovuje účinný, centralizovaný, transparentní a časově omezený postup autorizace potravinářských aditiv, enzymů a aromat. Nařízení se bude aplikovat od data aplikace implementačních opatření, která mají být zavedena do 16.12.2010.
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Uvedené nařízení vytváří harmonizovaná pravidla pro vědecké posuzování a autorizaci enzymů ve Společenství. Nařízení se aplikuje od 20.1.2009, avšak opatření týkající se značení od 20.1.2010.V členských státech se nadále aplikují národní opatření týkající se umístění na trh a použití potravinářských enzymů a potravin vyrobených za pomoci potravinářských enzymů a to do doby, než bude schválen seznam Společenství pro použití enzymů.
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.
 
Uvedené nařízení upevňuje princip bezpečnosti potravin a poskytování informací spotřebitelům. Umožňuje vhodnějším a jednodušším postupem autorizovat potravinářská aditiva projednáváním ve výborech (comitology). Sloučení veškeré legislativy týkající se potravinářských aditiv do jednoho předpisu povede k tomu, že legislativa bude snadno použitelná občany i podnikatelskými subjekty. Nařízení se bude, kromě přechodných opatření, používat od 20.1.2010.
 
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES.
 
Nařízení modernizuje současnou legislativu tím, že bere do úvahy nejnovější vědecké poznatky. Nařízení se bude používat od 20.1.2010, avšak nařízení 2232/96/ES, které stanovuje postup Společenství pro aromatizující látky, se bude používat, dokud nebude použitelný seznam aromatizujících látek ve Společenství.
 
Přechodná opatření pro aditiva
Ve shodě s článkem 30 nařízení (ES) č. 1333/2008 aditiva, která jsou schválena do potravin podle směrnice 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES a jejich podmínky použití budou uvedeny na seznamu potravinářských aditiv ve Společenství, Příloze II tohoto nařízení. Než k tomu dojde, musí se nejprve ověřit, že splňují všeobecné a specifické podmínky použití. Tato revize by měla být dokončena do 20. ledna 2011.
Použití potravinářských aditiv již schválených ve směrnici 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES bude nadále povoleno, dokud nebude dokončena revize a aditiva nebudou převedena na seznam aditiv ve Společenství, do přílohy II nového nařízení. V mezidobí, pokud to bude nezbytné a než bude zaveden seznam aditiv ve Společenství, lze doplňovat přílohy současných směrnic na základě projednávání ve výborech (comitology).