Bezpečnost potravin

Nová legislativa EU o GMO

Vydáno: 25. 1. 2004
Autor:

Dvě nová nařízení EU 1829/2003 a 1830/2003 vymezují pravidla pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, postup jejich schvalování, označování a rozpracovávají přesný postup pro zpětnou vystopovatelnost. Jsou zahrnuty i produkty vyrobené z GMO, které už žádné GMO neobsahují.

Do působnosti nově vydaných nařízení EU 1829/2003 a 1830/2003 patří GMO použité jako potravina, krmivo nebo jejich složka a také potraviny, krmiva nebo složky vyrobené z GMO, které už žádné GMO neobsahují. Nepatří sem geneticky změněné technologické pomocné látky včetně enzymů. Pokud jsou však enzymy použity jako přísada s technologickým účinkem na konečný produkt, pak musí být označeny jako GM. Do působnosti nařízení nepatří produkty ze zvířat krmených GM-krmivy.
Nařízením 1829/2003
se postupně zruší nařízení 1139/98, 49/2000 a 50/2000
a změní se některá ustanovení:
– v nařízení 258/97 o potravinách a složkách nového typu,
– ve směrnici 82/471 o produktech používaných pro výživu zvířat,
– ve směrnici 2002/53 o katalogu odrůd zemědělských plodin,
– ve směrnici 2002/55 o obchodování se semeny rostlin,
– ve směrnici 68/193 o obchodování s materiálem pro vegetativní rozmnožování vinné révy a
– ve směrnici 2001/18 o uvážlivém uvolňování GMO do prostředí.
(Ve směrnici 2001/18 je v příloze II uveden postup pro „Informace a závěry o hodnocení rizika“ a v příloze III  je popsána „Úplná technická dokumentace k GM-produktu“.)

Nařízení 1829/2003 vstoupilo v platnost 7. 11. 2003, pro některá ustanovení platí přechodná lhůta 6 měsíců (do 19. 4. 2004).
Nařízení řeší postup a náležitosti schvalování GMO a příslušných produktů (potravin a krmiv a jejich složek), přičemž schválené GM-produkty budou zapsány ve veřejně přístupném registru.
Podrobně jsou zpracována ustanovení o náležitostech a formě označování.
Za mezní hodnotu náhodné nebo technicky neodstranitelné příměsi GMO se považuje 0,9 % v případě schválených GMO a 0,5 % v případě nepovolených GMO (toto ustanovení však vstoupí v platnost až po 3 letech).
Příloha  k nařízení 1829/2003 uvádí povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství.

Nařízení 1830/2003 navazuje na nařízení 1829/2003 a rozšiřuje ho o podrobnosti za účelem zajištění zpětné vysledovatelnosti GM-produktu. Stanovuje, jaké údaje musí být poskytnuty následujícímu členu v potravinovém řetězci při uvádění produktu do oběhu, aby bylo možno zpětně vystopovat původ a vlastnosti. Jde především o uvedení skutečnosti, že se jedná o geneticky modifikovaný produkt nebo že GMO je v produktu obsažen nebo že je produkt vyroben pomocí GMO, a dále o uvedení specifické značky příslušného GMO, příp. výčtu všech použitých GMO. Zúčastnění podnikatelé musí uchovávat příslušné doklady po dobu 5 let. Jakmile bude předepsán jiný specifický postup EU k usnadnění identifikace produktu – alfanumerické kódy pro jednotlivé GMO u balených produktů, musí být 5 let uchováván seznam identifikačních kódů. Systém přidělování kódu bude řešen dalším nařízením.
Nařízení vstoupilo v platnost 7. 11. 2003, ale ustanovení související se systémem přidělování kódu začnou platit až 90 dní po zveřejnění příslušného předpisu.
Na rozdíl od dosavadních předpisů se povinné označování za účelem zpětného vysledování vztahuje nejen na potraviny a krmiva obsahující GMO, ale i na potraviny, krmiva příp. jejich složky, pokud byly vyrobené s využitím GMO (např. rafinované oleje, glukózový sirup z kukuřičného škrobu).

Ernährung, 27, 2003, č. 11, s. 478–480