Bezpečnost potravin

Nová česká vyhláška o stravovacích službách

Vydáno: 5. 4. 2001
Autor:

hygienické požadavky, uspořádání a vybavení provozoven, příprava pokrmů, kojenecká a tekutá strava

Ve Sbírce zákonů, částka 42 z 26. 3. 2001 byly publikovány tři nové vyhlášky MZ ČR, kterými se provádí zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví. Vedle vyhlášek č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a č. 108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol se jedná i o rozsáhlou vyhlášku týkající se stravovacích služeb.
Vyhláška 107/2001 Sb. ze dne 9. 3. 2001 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Před vydáním zákona č. 258/2000  byla problematika stravovacích služeb řešena řadou směrnic MZ ČSR (sbírka Hyg. předpisů). Tato vyhláška stanoví v oddíle 1 hygienické požadavky na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, prostorové podmínky a vybavení provozoven, větrání,  vytápění, osvětlení, hygienická zařízení, sklady potravin a pokrmů. Vlastní příprava pokrmů a zacházení s nimi je náplní oddílu 2. Jsou stanoveny požadavky a opatření na zdravotní nezávadnost, tepelnou úpravu, používání vajec a vaječných hmot, rozmrazování potravin, pokrmy z tepelně neopracovaných mas a uzených potravin, studené pokrmy a cukrářské výrobky, použití ledu a páry, použití tuků a olejů, uvádění pokrmů do oběhu, výrobu zmrazených a zchlazených pokrmů, přípravu a prodej zmrzlin. Jsou zde zahrnuty i požadavky na označování při uvádění do oběhu, na stanovení kritických bodů a odběr vzorků. Oddíl 3 pojednává o požadavcích na provozovny a stánky, kde lze poskytovat jen jednoduché občerstvení. Oddíl 4 zahrnuje požadavky na přípravu a podávání pokrmů v rámci zdravotních a sociálních služeb (kojenecká strava, tekutá výživa). Oddíl 5 je zaměřen na zásady provozní a osobní hygieny jak ve stravovacích službách, tak i při ostatních epidemiologicky závažných činnostech. Některé požadavky jsou uvedeny v celkem sedmi přílohách.
Vedle požadavků stanovených touto vyhláškou je ve stravovacích službách nutno dodržovat i ustanovení předpisů platných pro potraviny obecně. Proto je ve vyhlášce odkazováno na prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách nebo na vyhlášku o pitné vodě aj.
Sbírka zákonů, částka 42, z 26. 3. 2001