Bezpečnost potravin

Nezávadnost lososa chovaného na farmách

Vydáno: 21. 2. 2004
Autor:

Vystoupení Davida Byrneho, evropského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele, na plenární schůzi ve Štrasburku 10. února 2004. Organochlorové pesticidy jsou zakázány, ale zatím v prostředí přetrvávají. Je podána informace o vývoji legislativy týkající se limitů dioxinů a PCB.

David Byrne, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele, reagoval na plenární schůzi ve Štrasburku, která se uskutečnila 10. února 2004, na studii “Globální zhodnocení organických kontaminantů u lososa chovaného na farmách”, která byla 9. ledna 2004 publikována v “Science” a ve které se porovnávaly hladiny 14 organochlorových kontaminantů ve vzorcích lososa chovaného na farmách a lososa volně žijícího (wild).  Komisař ve své řeči uvedl:
Vedle dioxinů a PCB studie informuje o přítomnosti reziduí organochlorových pesticidů, jejichž použití je v EU již dlouho zakázáno.
Tato studie nedává podnět k novým obavám z hlediska bezpečnosti, neboť hladiny, které byly zjištěny, jsou ve shodě s výsledky jiných studií a s výsledky oficiálních kontrol. To však neznamená, že přítomnost těchto kontaminantů není důvodem k obavám.
Pokud jde o dioxiny, byly v EU schváleny v roce 2001 přísné maximální hladiny pro dioxiny v krmivech a potravinách včetně ryb. Při stanovování těchto hladin však Komise brala v úvahu realitu současné kontaminace životního prostředí na pozadí, aby neohrozila dodávky potravin.
Rád bych připomněl, že z celosvětového hlediska pouze EU a Korea mají schválené maximální hladiny dioxinů v krmivech a potravinách.
Tyto kontaminanty jsou předmětem rozsáhlé studie schválené Evropskou komisí v roce 2001 týkající se snižování přítomnosti dioxinů a PCB v životním prostředí, krmivech a potravinách.
Implementace této strategie dává nový impuls ke snižování kontaminace na pozadí. Výsledkem je, že bude možné progresivně snižovat maximální hladiny, které sledují tento klesající trend.
Z hlediska legislativy se předpokládá, že počátkem tohoto roku dojde k revizi maximálních hladin, aby se začlenily některé PCB s toxikologickými účinky podobnými dioxinům.
Předpokládá se dále, že koncem roku 2006 budou maximální hladiny revidovány s cílem jejich významného snížení.
Úřad pro bezpečnost potravin provádí v současné době u dalších PCB hodnocení rizika. Předpokládá se, že výsledky tohoto hodnocení rizika budou k dispozici koncem roku 2004. Komise chce následně zvážit stanovení maximálních hladin také pro tyto PCB v krmivech a potravinách.
Organochlorové pesticidy detektované ve studii publikované v “Science” jsou v EU již dlouho zakázány.
Jejich přetrvávající přítomnost v rybách je důsledkem toho, že jde o vysoce perzistentní sloučeniny, které se stále nacházejí v životním prostředí.
EU stanovila maximální hladiny pro tyto pesticidy v živočišných krmivech včetně krmiv pro ryby. Na základě aktualizovaného hodnocení rizik provedených Úřadem, Komise zváží, zda není nezbytná revize současných hladin pro ochranu zdraví zvířat i člověka.
Nejvyšší hladiny dvou pesticidů, toxaphene a dieldrin, které byly v rámci studie nalezeny v krmivu pro lososa, přesáhly maximální hladiny stanovené na úrovni EU. Členské státy byly na tyto nálezy upozorněny a byly požádány, aby zaslaly údaje z oficiálních kontrol a, pokud to bude nezbytné, posílily tyto kontroly.

Komisař Byrne v závěru své řeči uvádí, že hladiny dioxinů uvedené ve Zprávě jsou všechny pod maximálními hladinami stanovenými v EU. Ryby, ať chované na farmách nebo žijící volně v přírodě mají své místo ve vyvážené stravě. Konzumace ryb má pozitivní vliv na zdraví a přináší spotřebiteli prospěch.
europa.eu.int