Bezpečnost potravin

Nežádoucí látky v živočišných krmivech

Vydáno: 10. 12. 2005
Autor:

Vědecký panel pro kontaminanty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydal 7. prosince 2005 stanovisko ke třem nežádoucím látkám v živočišných krmivech. Jsou to organochlorové sloučeniny endrin, aldrin a dieldrin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 7. prosince 2005 své stanovisko k některým nežádoucím látkám v živočišných krmivech. Jde o tyto látky:

* endrin,

* aldrin a dieldrin.

 

Endrin

Endrin je insekticid na bázi organického chlóru rozpustný v tuku. Komerčně se vyrábí od počátku 50.let minulého století. Během posledních 25 let byl zakázán ve většině zemí světa. Na endrin se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POPs) a úmluva UNECE (Evropské hospodářské komise OSN). Endrin se v prostředí částečně transformuje na delta-ketoendrin.

 

U zvířat i u lidí se endrin snadno absorbuje prostřednictvím trávicího traktu. Na rozdíl od nižších organismů, u kterých dochází k určité bioakumulaci, se u savců endrin rychle biotransformuje a tím nedochází k jeho významné bioakumulaci. Hlavní účinky endrinu jsou neurotoxicita a toxicita pro játra (po chronické expozici). Endrin není ani genotoxický ani teratogenní, může se však objevit toxicita vůči plodu.

 

Výrobky z ryb, zejména rybí olej, obsahovaly nejvyšší koncentrace endrinu. Většina vzorků rybího oleje obsahovala endrin v množství 1 až 10 µg/kg. Krmiva rostlinného původu zřídka vykazovala detektovatelná množství endrinu. Limit detekce však byl často vyšší (1–10 µg/kg) než u rybího oleje. Koncentrace nalezené v krmivech jsou obvykle mnohem nižší než jsou koncentrace, které indukují toxicitu u hospodářských zvířat a u domácích zvířat.

 

Vzhledem k nízké produkci endrinu, jeho zákazu v EU a ve většině zemí světa a jeho spíše nízké tendenci k bioakumulaci v životním prostředí, je denní příjem tohoto pesticidu u dospělých a u dětí pravděpodobně nižší než 1 µg/kg tělesné hmotnosti. Člověk je proto vystavován daleko nižším dávkám endrinu než je stanovený přechodný tolerovatelný denní příjem (PTDI) – 200 ng/kg tělesné hmotnosti. Tuto hodnotu stanovil JMPR (Společné zasedání FAO/WHO pro rezidua pesticidů).

Příloha : Stanovisko EFSA k endrinu [pdf ; 888157 bytů]

 

Aldrin a dieldrin

Aldrin a dieldrin (metabolit aldrinu i prodávaný pesticid) jsou organochlorové pesticidy, které jsou rozpustné v tuku a mají tendenci k bioakumulaci. Stejně jako u endrinu se začaly vyrábět v 50.letech minulého století a vztahuje se na ně Stockholmská úmluva a UNECE úmluva. Ačkoliv jsou tyto látky zakázány ve většině zemí, stále existují v životním prostředí a v tkáních člověka rezidua dieldrinu, avšak jeho koncentrace se během posledních 30 let snižují.

 

Aldrin i dieldrin se u zvířat i u člověka rychle absorbuje prostřednictvím trávicího traktu. Konverze aldrinu na dieldrin nastává rychleji než následná biotransformace a eliminace dieldrinu, a proto dochází v tkáních bohatých na lipidy k akumulaci dieldrinu. Převažují toxické účinky na nervový systém a játra (po chronické expozici). Aldrin a dieldrin jsou přibližně stejně toxické. Nejsou genotoxické ani teratogenní.

 

Z chlorovaných pesticidů je rychlost transformace z krmiv do mléka, vajec a tukových tkání nejvyšší, a proto patří aldrin a zvláště pak dieldrin ke sloučeninám s vysokou schopností akumulace. V krmivech živočišného původu převažuje spíše dieldrin než aldrin. Zjistilo se, že vzhledem k vysoké úrovni bioakumulace v akvatickém potravinovém řetězci, je nejvyšší koncentrace dieldrinu v produktech získaných z ryb, zejména v rybím oleji. Většina vzorků rybího oleje obsahovala dieldrin v množství pod 50 µg/kg. Ostatní krmné materiály získané z ryb obsahovaly dieldrin v množství 10krát nižším. Krmné produkty rostlinného původu příležitostně vykazují hladiny aldrinu a dieldrinu nad limitem detekce, který je většinou v rozsahu 1–10 µg/kg. Hladiny nalezené v krmivech jsou mnohem nižší než hladiny, které by indukovaly toxicitu u zvířat chovaných na farmách a u domácích zvířat.

 

Vzhledem k zákazu aldrinu a dieldrinu v EU a ve většině zemí světa je člověk vystavován těmto dvěma pesticidům stále méně. Ve srovnání se situací před 20 lety se obsah ve vzorcích snížil více než 10krát. Denní příjem z potravin se u dospělých a dětí odhaduje na 1–10 ng/kg tělesné hmotnosti, což je značně pod PTDI, který stanovil JMPR ve výši 100 ng/kg tělesné hmotnosti.

Příloha : Stanovisko EFSA k aldrinu a dieldrinu [pdf ; 1204739 bytů]

 

EFSA