Bezpečnost potravin

Nebojme se masných výrobků!

Vydáno: 30. 3. 2002
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR

Rozruch vyvolaný v souvislosti s onemocněním BSE postupně utichá. Přetrvává však nedůvěra části veřejnosti k potravinám živočišného původu. Nejen pro zmíněný okruh spotřebitelů předkládáme aktuální informace z oblasti dozoru nad bezpečností potravin u nás i v zemích EU, poskytované Státní veterinární správou ČR.
Neznámé zvíře v EU neexistuje
Přesněji by se mělo říci, že zvíře neznámého původu v členských zemích EU nesmí přijít do potravního řetězce. Maso z takovéhoto zvířete se nesmí dostat na pulty řeznictví.
U nás se na základě opatření Státní veterinární správy ČR nesmí dostat neidentifikovatelný kus skotu, o který jde především, do potravního řetězce od počátku roku 2001 a do krmivového řetězce od dubna 2001. Potud je vše v pořádku. Nařídit a kontrolovat je jedna věc, druhá je však, co dělat, zjistí-li se pochybení. U nás zatím platí to, že neprokáže-li se původ zvířete, musí se porazit jako zvíře podezřelé, tj. neznámého původu a nesmí být zpracováno pro výživu lidí.
Toto opatření a další z něj vyplývající jsou zapracovány do chystané novely veterinárního zákona, aby byla v souladu s legislativou EU. Delegaci Státní veterinární správy, která dlela v uplynulém týdnu v Bruselu bylo připomenuto, že je žádoucí, aby nesplnění povinnosti identifikace a registrace hospodářských zvířat doprovázely nikoli finanční sankce, ale takové, které jsou prokazatelné, okamžité a ve svém důsledku okamžitě účinné. Nejde totiž o to, uložit pokutu, ale především o ochranu spotřebitele. Nepodaří-li se u zvířete do 48 hodin prokázat jeho identitu, musí se neškodně odstranit (viz povinnost identifikovat, popřípadě registrovat hospodářská zvířata od 1. dubna, například ovce, kozy a prasata). To znamená, utratit a odvézt do asanačního podniku. Zjistí-li se v chovu více (v EU více než 20 %) špatně nebo vůbec neidentifikovaných či neregistrovaných zvířat, by pak další sankcí měla být možnost zakázat jakékoli přesuny do chovu a z chovu až do vyřešení problému.
V případě centrální evidence, kterou je u nás pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a.s., je třeba si uvědomit, že jedna věc je její význam šlechtitelský a plemenářský a druhá, význam veterinární, což je důraz na identitu zvířete a jeho zdravotní stav a zdravotní nezávadnost jeho produktů. To, co bylo prvotním důvodem pro zavedení centrální evidence – šlechtitelství – to je dnes pod tlakem na bezpečnost potravin zatlačováno do pozadí, orgány Evropské komise. Hledisko zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin je v současné době určující.
Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele státní veterinární správy ČR, je nezbytné, abychom měli v legislativě stejné sankce jako v EU, za což je považováno v případě nedodržení zákona utracení zvířete, nikoli pokuta, popřípadě uzávěra chovu a stažení průvodních listů. Státní veterinární správa ČR již spolu s Českomoravskou společností chovatelů a.s. podnikla první kroky, veterináři již mají možnost s pravidelně aktualizovanou databází pracovat. Dalším krokem by, podle Evropské komise, mělo být to, aby mohli do databáze aktivně vstupovat a ji přímo ovlivňovat. Je to pochopitelně obrovský úkol, kterého se však nezbavíme, a který okamžikem našeho vstupu do EU nezmizí.
Stanislav Mihulka