Bezpečnost potravin

Návrh Komise na zrušení směrnice pro PARNUTS

Vydáno: 9. 8. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Nově navrhované nařízení má zrušit a případně nahradit směrnice pro potraviny pro zvláštní výživové účely:  2009/39/ES, 92/52/EHS, 96/8/ES a nařízení 41/2009/ES. Pro většinou potravin dostačují předpisy o označování.

Článek je externím odkazem na adresu: Ing. Irena Suková

Podle návrhu Komise přijatého 20. června 2011 by měla být zrušena speciální legislativa týkající se pravidel pro potraviny pro zvláštní výživové účely (PARNUTS). Směrnice 2009/39/ES (tj. přepracovaná směrnice 89/398/EHS) již přestala vyhovovat vzhledem k vývoji potravinářských předpisů ES i národních, a také vzhledem k vývoji nových výrobků. Směrnice byla původně určena k vytvoření pravidel pro „dietetické“ potraviny, tj. potraviny se pro skupiny spotřebitelů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (a kojenci a malé děti) vyžadují potraviny se specifickým složením. Vývoj v potravinářství však vede k fortifikaci a speciální úpravě složení potravin pro běžné spotřebitele, takže se často stírá rozdíl mezi běžnými a dietetickými potravinami a jejich zařazení je sporné, což způsobuje problémy. Vývoj legislativy EU vedl k vytvoření nařízení 1924/2006/ES o nutričních a zdravotních tvrzeních, nařízení 1925/2006/ES o fortifikaci, avšak v důsledku toho dochází k překrývání předpisů a k případům, v nichž je sporné, podle kterého předpisu má být potravina posuzována. Znamená to rozdíly v povinnosti schvalování/ohlašování či neschvalování produktů a vede to k rozdílné konkurenceschopnosti obdobných výrobků.
Dalším problémem je, že legislativa pro potraviny pro zvláštní výživové účely se v členských státech značně liší. Proto pro potraviny určené spotřebitelům, kteří jednoznačně mají zvláštní nutriční požadavky (viz kojenci nebo přísně vybrané osoby se zvláštním zdravotním problémem), by měly být požadavky stanoveny nařízením.
Potraviny pro sportovce, pro staré osoby aj. není nutné regulovat předpisem o zvláštních výživových požadavcích, ale stačí, aby se řídily předpisy o označování, mezi které patří především připravované nařízení o informacích pro spotřebitele a výše jmenované nařízení 1924/2006/ES. Pro potraviny pro diabetiky ani v současnosti nejsou v EU stanoveny harmonizované specifické požadavky vzhledem k tomu, že nelze předepsat složení výrobků, ale je třeba, aby skladba stravy odpovídala doporučením.
Navrhovanou změnou struktury legislativy nebudou postiženy žádné produkty, které jsou na trhu podle dosavadních předpisů. V případě požadavků na doplňující značení, bude k dispozici lhůta 2 roky od účinnosti navrhovaného nařízení.
Navržené nařízení (2011/0156 – COD) o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely (viz Návrh nařízení o potravinách pro kojence, malé děti a léčebné účely)
má zrušit a v přepracované verzi nahradit:
Směrnice 2009/39/ES o potravinách určených pro zvláštní výživu, „rámcová směrnice o dietetických potravinách“
Směrnice Rady 92/52/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí“
Směrnice Komise 96/8/ES o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti
Nařízení Komise 41/2009/ES o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku
Toto nařízení odkazuje na nadále platné předpisy:
Směrnice Komise 2006/141/ES o počáteční a pokračovací kojenecké výživě
Směrnice Komise 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti
Směrnice Komise 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely
Nařízení Komise ES 953/2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu
Následně budou zpracovány specifické předpisy pro potraviny pro kojence a malé děti a potraviny pro celiaky. Rovněž bude aktualizován seznam látek, které mohou být přidávány (vitaminy, minerální látky, aminokyseliny a další).
Podrobné důvody pro tuto zásadní změnu přístupu jsou uvedeny v preambuli navrženého nařízení.
Návrh nařízení je nyní postoupen Evropskému parlamentu a Radě, a pokud by došlo k jeho schválení, mohl by začít platit od konce r. 2012.
EU Food Law, 2011, č. 490. s. 5 – 7