Bezpečnost potravin

Národní soustava kvalifikací (NSK)

Vydáno: 5. 4. 2007
Autor: pospisilova

Popis vývoje projektu rozvoje NSK 

 Metodika tvorby

Metodika vymezování kvalifikačních standardů

Návrh pojetí struktury a procesů NSK

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, jenž bude podporovat

  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání; srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
  • přenos požadavků světa práce do vzdělávání,
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

Základní prvky NSK tvoří:

  1. jednotky NSK
  • úplná kvalifikace (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník)
  • dílčí kvalifikace (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností – např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Dílčí kvalifikace mohou být součástí některé úplné kvalifikace – pokud budou požadavky na dílčí kvalifikaci podmnožinou požadavků na úplnou kvalifikaci.

Úplnou kvalifikaci bude možné získat, kromě již existujících způsobů, získáním dílčích kvalifikací, které jsou podmnožinou příslušné úplné kvalifikace, a poté složením zkoušky předepsané školským zákonem pro tuto úplnou kvalifikaci. Po předložení osvědčení o získaných dílčích kvalifikacích bude zájemci umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

  1. standardy NSK
  • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou kvalifikaci)
  • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů  pro ověřování požadavků na kvalifikaci)

Informace o systémovém projektu Národní soustava kvalifikací, financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a související přípravě Národní soustavy kvalifikací naleznete na webových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání:

www.nsk.nuov.cz