Bezpečnost potravin

Národní program zdraví

Vydáno: 5. 8. 2003
Autor:

Suplement časopisu Hygiena informuje o vybraných projektech programu „Zdraví 2001 – zdraví pro 21. století“ a o výsledcích již ukončených projektů.

MZ ČR vyhlašuje každoročně veřejné výběrové řízení na projekty zaměřené na prevenci nemocí a na ochranu a podporu zdraví. Přispívá tak k naplňování cílů programu „Zdraví 2001 – zdraví pro 21. století“ vyhlášeného WHO. Suplement časopisu Hygiena informuje o vybraných projektech a o výsledcích již ukončených projektů.
V r. 2001 bylo realizováno 143 projektů podpory zdraví (PPZ), z nichž 60 se věnovalo prevenci rizikových faktorů, 34 prevenci nemocí, 22 byly komunitní projekty (zdravé město, zdravá škola, zdravý podnik) a 27 projektů bylo komplexních.
Již v období 1993 – 2000 bylo řešeno 815 podobných projektů podpory zdraví v rámci dotačního programu „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“. V některých případech projekty v rámci programu „Zdraví 2001“ na ty předcházející navazují. Projekty v období 1993 – 2000 byly nejčastěji řešeny na lokální úrovni (34,5 %) a ovlivňovaly populaci 100 až 1000 osob. Projekty si nejčastěji kladly za cíl zvyšování úrovně znalostí cílové populace (55,3 %), změnu chování cílové populace (45,5 %) a změnu postojů ve výživě (24 %). Konkrétně byly projekty zaměřeny na rizikové faktory (drogy, kouření, alkohol, stres, nedostatek pohybu, výživu) na problémy reprodukce, na prevenci jednotlivých onemocnění (AIDS, kardiovaskulárních, nádorových, infekčních, metabolických  aj.), na prevenci úrazů a otrav a na životní prostředí.
Metodické pokyny pro projekty jsou uvedeny na stránkách: http:// www.szu.cz/NRCpodzdr/index.htm
Hodnocení realizovaných projektů:
– přetrvává absence projektů zaměřených na nadměrnou spotřebu alkoholu,
– předkladatelé PPZ mají tendenci realizovat dlouhodobé projekty,
– MZ ČR chce přijímat jednoleté projekty,
– kvalita realizovaných projektů časem vzrůstá,
– PPZ motivují k aktivitě organizace i jednotlivce.
Na realizaci PPZ se z 37 % podílejí organizace nespadající pod rezort zdravotnictví, z 42 % organizace v působnosti územních orgánů a z 21 % organizace v působnosti MZ ČR.
V tomto suplementu jsou zveřejněny  závěry z následujících projektů:
● Zdravá svačina dětí jako prevence zdravotních potíží v dospělosti.
● Základní škola Štibořice – propagační centrum zdravé výživy.
● Zdravý životní styl – faktor významně ovlivňující vývoj dítěte.
● Intervenční postupy ke snižování stresových situací u vysokoškolské populace.
● Síť nekuřáckých podniků v Brně.
● Možnosti formování negativních postojů dětí k užívání drog a látek vzbuzujících návyky.
● Prevence zneužívání návykových látek na základních školách.
● Co udělám pro zdraví?
● Rozhodni se správně.
● Prevence nádorových onemocnění v 21. století.
● Model integrované primární a specializované péče, podpory zdraví a prevence nemocí.
Hygiena, 48, 2003, Supplementum 1