Bezpečnost potravin

Nařízení 41/2009/ES o složení a označování bezlepkových potravin

Vydáno: 29. 1. 2009
Autor:

Bylo vydáno nařízení s podrobnými požadavky na výrobky vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které začne platit v celém Společenství od r. 2012.

Dosud jsou pravidla pro bezlepkové potraviny v ES řešena národními předpisy vydanými na základě směrnice 89/398/ES o potravinách pro zvláštní výživu (v ČR vyhláška 54/2004 Sb.). Podle citované české vyhlášky lze potraviny označit jako „přirozeně bezlepkové“ jsou-li vyrobeny z „bezlepkových“ obilovin a obsah lepku je max. 20 mg/kg. Jako „bezlepkové lze označit i potraviny s obsahem ostatních obilovin, pokud je obsah lepku max. 100 mg/kg.
Rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech mohou bránit volnému pohybu dotčených výrobků a nemusí spotřebitelům zaručovat stejně vysokou úroveň ochrany. Proto v zájmu přehlednosti a ve snaze zabránit matení spotřebitelů bylo vydáno nové nařízení 41/2009/ES, kterým jsou  stanoveny podmínky platné v celém Společenství (použije se od 1. ledna 2012).
Zvláštní ustanovení se týká ovsa vzhledem k tomu, že reakce na oves není stejná u všech osob s nesnášenlivostí lepku. Je řešen i problém kontaminace ovsa pšenicí, žitem nebo ječmenem.
Různé osoby s nesnášenlivostí lepku mohou snášet různě malá množství lepku ve vymezeném rozsahu. Proto je důležité řádné označení a příslušná informační kampaň. Nové nařízení zohledňuje i normu Codex Alimentarius z r. 1979 revidovanou v červenci 2008.
Nové nařízení nezahrnuje zvláštní pravidla platná pro bezlepkovou počáteční a pokračovací kojeneckou výživu.
Podle nového nařízení, je-li potravina určena pro osoby s nesnášenlivostí lepku, nesmí obsahovat více lepku než 100 mg/kg – může být uvedeno „velmi nízký obsah lepku“. Výraz „bez lepku“ lze uvést pouze tehdy, pokud obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg.