Bezpečnost potravin

Náhrada škod po záplavách v Německu

Vydáno: 10. 9. 2002
Autor:

odhad poškození zemědělství záplavami, jednorázová nouzová výpomoc, požadavky DBV na zmírnění jakostních norem, prostředky na obnovu venkovské infrastruktury

Ministryně pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství SRN Renata Künastová uveřejnila na základě hlášení spolkových zemí nejnovější odhad poškození rostlinné a živočišné výroby záplavami na 267 mil. EUR (bez škod na budovách a zařízeních). Tato suma je dokonce o 67 mil. EUR vyšší než o týden starší odhad pořízený Německým svazem zemědělců (DBV). Vláda zvýšila nouzovou finanční pomoc zemědělcům o 10 mil. EUR na 30 mil. EUR. DBV požaduje, aby zemědělské podniky dostaly 50% kompenzaci škod, to je stejnou míru odškodnění, kterou dostávají komerční společnosti. Avšak představitelé spolkových zemí a vlády SRN na společném zasedání 22. srpna rozhodli věnovat v roce 2002 a také v roce 2003 na kompenzaci ztrát zemědělských plodin a poškození půdy 10 mil. EUR a na kompenzaci poškozených budov a strojů rovněž 10 mil. EUR. Rozpočtové výdaje ze společného fondu rozvoje německého venkova budou v roce 2003 zvýšeny o 320 mil. EUR, které mají být využity k obnovení hrází, vodních zdrojů a infrastruktury. DBV však požaduje, aby vláda lépe koordinovala podpůrné programy pro zemědělce postižené záplavami a zajistila, aby měli snadnější přístup ke všem finančním podporám, které mají k dispozici ostatní odvětví. Patří sem poskytnutí zlevněného úroku z úvěru a odpuštění splátky dluhu z budov a strojů, které byly zničeny povodní. DBV odhaduje, že v letošním roce bude v důsledku nižších výnosů, cen, silných dešťů a záplav hodnota sklizených obilovin v celém Německu o 1,5 mld. EUR menší než v roce 2001. Odhaduje, že v oblastech postižených povodněmi bylo asi 220 000 ha pastvin a orné půdy zaplaveno a na několika tisíci hektarech byla totálně zničena úroda.
Řídící výbor EU pro regulaci obilního trhu rozhodl, že Německo může vyplatit s předstihem poškozeným zemědělcům celkem 500 mil. EUR (to je 50 %) přímých dotací pro rok 2002/2003, jež se z rozpočtu EU poskytují na subvencované plodiny z orné půdy zahrnuté do režimu společné zemědělské politiky. Peníze budou vyplaceny mezi začátkem září a polovinou října 2002 místo obvyklého termínu listopad – prosinec. Předčasné vyplacení dotací má poskytnout zemědělcům prostředky na nákup osiv a hnojiv pro letošní podzimní osevy. Uvedenou výhodu mohou využít zemědělci v zaplavených regionech východního Německa a také Dolního Saska a Šlesvicka-Holštýnska.
Podle představitelů německých zemědělců by bylo nutné ze strany EU kompenzovat potenciální finanční ztráty, které utrpí mnoho zemědělců kvůli snížené kvalitě obilovin způsobené silnými dešti. Značná část vysoce kvalitní potravinové pšenice se bude pravděpodobně prodávat za cenu krmné pšenice, která je podstatně nižší. Avšak dodatečný požadavek Německa na zmírnění normálních kvalitativních standardů obilovin prodávaných do intervenčních zásob zdůvodněné poškozením úrody letošními silnými dešti, byl řídícím výborem zamítnut. Německo totiž požadovalo, aby Komise EU zvýšila požadavek maximální vlhkosti obilovin ze 14,5 % na 15 % a redukovala minimum Hagbergova čísla pro stanovení standardní kvality pšenice a žita. Je známo, že představitelé Komise jsou velmi obezřetní při oslabování kritérií kvality zemědělských produktů. Snížení nároků na kvalitu by se mohlo obrátit proti politice zakotvené v dokumentu Agenda 2000, která směřuje ke zrušení intervence a podpoře kvality.
Vládní akce na podporu a pomoc zemědělcům a venkovu v zaplavených oblastech Německa ještě nebyly uzavřeny a míra škod se dále upřesňuje. Rovněž v orgánech EU se dále jedná o opatřeních na obnovu zemědělství a venkova nejen v Německu, ale i dalších postižených evropských zemích.
Agra Europe, 2002, č. 217, s. EP/2, č. 218, s. N/3 a EP/3 (Jav)