Bezpečnost potravin

Mykotoxiny – specifický problém při bezorebném zpracování půdy?

Vydáno: 3. 8. 2002
Autor:

obiloviny, kukuřice, fuzária, mykotoxiny, ochranná opatření

Problém napadení obilovin a kukuřice houbami r. Fusarium je v poslední době diskutován zejména v souvislosti s bezorebným zpracováním půdy a osevními postupy s velkým zastoupením obilovin a kukuřice. Fuzariózy klasů jsou však výsledkem celého komplexu faktorů  od specifických vlivů počasí po systém produkce, které hrají významnou roli a navzájem do sebe zapadají.
Vzhledem k tomu, že mykotoxiny v zrnu je možné čištěním, popř. při zpracování odstranit jen částečně, nabývají preventivní opatření zvláště na významu.
Doporučená opatření proti fuzariózám klasů a kontaminaci zrna mykotoxiny uvádějí němečtí odborníci v následujícím přehledu. Osevní postup: redukce rizika infekce správným střídáním plodin (snížit podíl kukuřice v osevním sledu, pěstovat jarní obiloviny po kukuřici nebo pěstovat listové plodiny po kukuřici). Zpracování půdy: podpořit rozklad zbytků kukuřice a obilovin (rozdrcení řezačkou) a rovnoměrně je rozvrstvit po poli, stejnoměrně zapravit tyto rostlinné zbytky do půdy při všech způsobech zpracování půdy, vyvarovat se přímého výsevu při konzervačním zpracování půdy. Volba odrůd: volit méně náchylné odrůdy proti fuzariózám klasů (v oblastech s častějšími srážkami ve fázi kvetení, při použití konzervační technologie zpracování půdy, při pěstování kukuřice jako předplodiny obiloviny, v osevních postupech s vysokým zastoupením obilovin). Hnojení: zásobení obilovin živinami v optimálních dávkách a podle potřeby. Ochrana: aplikace fungicidů na bázi azolů (tebuconazol, popř. metconazol) ve fázi kvetení (nejlepší účinek je zajištěn dva dny před nebo dva dny po infekci klasů fuzárii).
Getreide Magazin, 2002, č. 3, s. 148–149 (DK)