Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2010

Vydáno: 7. 9. 2011
Autor: MZe

Souhrnná zpráva rezortu zemědělství za rok 2010.

Každoroční monitoring cizorodých látek zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě, včetně biomonitoringu, tj. kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit. Patří mezi ně půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí.

V roce 2010 se na monitoringu podílely tyto organizace: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. (VÚMOP), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. (VÚRV), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. (VÚLHM), Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH), Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s. (VÚPS) a Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS).

Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU. Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK.

Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak také  Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek.

Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování. Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak to bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách EK  a ve vazbě na plnění právních předpisů EK.

Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky EK. Důvodem zpracování závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o monitorování cizorodých látek. Naplňují se tím úkoly Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013.

Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2010“ (pdf, 1,7 MB)