Bezpečnost potravin

Mnoho fuzárií – mnoho toxinů

Vydáno: 24. 4. 2002
Autor:

pšenice, fuzária, toxiny, pěstitelská opatření, fungicidy

Napadení klasů pšenice fuzárii a s tím spojenou kontaminaci zrna mykotoxiny podporují především srážky  v období po vymetání. Riziko infekce však může výrazně snížit střídání plodin, vyloučení kukuřice jako přímé předplodiny, zpracování půdy s obracením skývy, rychlé odstranění posklizňových zbytků ze svrchní vrstvy půdy, volba méně náchylné odrůdy. Doporučuje se rovněž omezit hnojení dusíkem a aplikaci regulátorů růstu.
K přímé ochraně proti napadení klasů houbami r. Fusarium produkujícími mykotoxiny jsou vhodné přípravky na bázi metconazolu (Caramba) a tebuconazolu (Folicur) – mají však jen omezenou účinnost. Tyto fungicidy by pokud možno měly být aplikovány ve fázi kvetení pšenice, a to nejlépe dva dny před popř. po infekci. V důsledku četných srážek a promáčených porostů však často nemohou být aplikovány v optimálním termínu. Na základě tříletých pokusů bylo zjištěno, že jednorázová aplikace metconazolu (Caramba) a tebuconazolu (Folicur) v doporučené dávce ve fázi kvetení pšenice přinesla pouze malé snížení četnosti napadení o 10–20 %. Kontaminace zrna deoxynivalenolem (DON) oproti tomu poklesla o 50–60 %. Tento pozitivní vliv se však projevil pouze u druhů Fusarium culmorum a F. graminearum, které se na celkovém napadení zrna podílejí jen ze 17 %. Zatímco u těchto druhů se v důsledku aplikace fungicidů na bázi azolů snížila četnost napadení o 30 až 50 %, účinnost vůči jiným druhům byla výrazně nižší. Pokusy v letech 1999 a 2000 na osmi stanovištích ukázaly i negativní účinek azolů na převládající druh F. avenaceum, a to při jednorázové aplikaci v růstové fázi 65. Teprve druhé ošetření, které se uskutečnilo ve fázi 71, umožnilo dostatečnou ochranu klasů.
V organickém zemědělství působí časné napadení pšenice Microdochium nivale na základě chybějící ochrany mořením značné problémy. Zde je prevence velmi důležitá a spočívá vedle volby méně náchylné odrůdy také v likvidaci plevelů jako dalšího zdroje infekce.
Na napadení klasů se podílí celý komplex druhů r. Fusarium, takže vedle deoxynivalenolu vyžaduje pozornost výskyt také jiných mykotoxinů.
DLG-Mitt., 2002, č. 3, s. 50–53  (DK)