Bezpečnost potravin

Maximální hladiny reziduí (MRL) pesticidů v potravinách a krmivech

Vydáno: 18. 3. 2006
Autor:

Nařízení (ES) č. 178/2006 zavádí seznam výrobků, pro které jsou stanoveny MRL pesticidů.

Nařízení (ES) č. 178/2006 z 1. února 2006 novelizuje nařízení (ES) č. 396/2005 Evropského parlamentu a Rady v tom, že zavádí Přílohu I uvádějící potravinářské a krmivářské výrobky, na které se aplikují maximální hladiny pro rezidua (MRL) pesticidů.

Nařízení č. 396/2005, které bylo publikováno ve Věstníku EU, L 70/1 ze dne 16. března 2005,  vstoupilo v platnost dne 5. dubna 2005. Článek 4 tohoto nařízení uvádí skupiny výrobků, na které se budou harmonizované MRL aplikovat. Tento seznam zemědělských produktů měl být vytvořen během tří měsíců od platnosti nařízení (tj. do 5. 7. 2005). Uvedený termín nebyl dodržen, vytvoření seznamu (Přílohy I) se protáhlo a k jeho publikování došlo až v únoru 2006 (nařízení 178/2006).

Během 12 měsíců od vstupu nařízení 396/2005 v platnost (tj. ke dni 6. dubna 2006) by měla být vytvořena Příloha II uvádějící seznam již harmonizovaných EU MRL (obsažených v již existujících směrnicích EU) a Příloha III stanovující přechodné MRL (temporary MRL, tMRL) pro aktivní látky, pro které dosud neexistují EU MRL.

Příloha 1: Nařízení (ES) e. 396/2005 [pdf ; 128704 bytů]
Příloha 2: Nařízení (ES) e. 178/2006 (Příloha I k nařízení 396/2005) [pdf ; 114410 bytů]