Bezpečnost potravin

Limity pro námel v obilovinách

Vydáno: 12. 7. 2010
Autor:

Přehledová informace o námelu a související legislativě týkající se obilovin.

Paličkovice nachová (Claviceps purpurea nebo Claviceps paspali) parazituje na divoce rostoucích i kulturních travinách včetně obilovin. Její přezimující stádium – sklerocium – námel (černé nebo fialové útvary v klasu místo zrna) – obsahuje toxické alkaloidy. Nejčastěji je postiženo žito, a sice v závislosti na klimatických podmínkách (horší je chladná zima následovaná chladným a vlhkým obdobím,). Žito ze sklizně 2009 bylo v ČR více kontaminované námelem než v předcházejících 30 letech.

V různých druzích námelu se vyskytuje až 30 druhů alkaloidů, jejichž celkový obsah činí 0,025 – 0,4 %, výjimečně až 1 % (v závislosti na druhu obiloviny, lokalitě). Nejběžnější jsou alkaloidy ergotomino-ergotoxinové skupiny (nerozpustné) a amidy kyseliny lysergové, hlavně ergin a ergobasin (rozpustné). (Kyselina lysergová je surovinou pro výrobu LSD – dietylamid kyseliny lysergové.) Tyto toxiny způsobují po požití ergotismus  (konvulsivní – psychotropní nebo gangrenózní- vaskulární).

K zabránění výskytu námele slouží dodržování zásad správné výrobní praxe při pěstování i ve mlýnech (mořené osivo, speciální agrotechnika, příjmová kontrola a čištění ve mlýnech). Vzhledem k tomu, že ve většině mlýnů v ČR není k dispozici optický třídič, nemělo by se obilí kontaminované námelem vůbec dostat ke zpracování.

V některých zemích se toleruje podíl námele 0,1 až 0,15 %, tzn. při konzumaci 500 g chleba by příjem námele činil 0,5 až 0,75 g. V jiných zemích už je uvedený obsah námele považován za toxický.

V EU a ČR je následujícími předpisy stanoven obsah námele v obilovinách 0,05 %:

         nařízení 1272/2009/ES stanovující pravidla k nařízení 1234/2007 týkající se nákupu a prodeje zemědělských komodit, (Příloha 1, pšenice),

         nařízení 1169/2005/ES pro vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývozu žita…, (čl. 7, odkaz na ustanovení nařízení 824/2000/ES),

         nařízení 824/2000/ES stanovující  postupy pro přijímání obilovin intervenčními agenturami, (příloha 1, pšenice, žito),

         v ČR vyhláška 403/2000 Sb. (Sbírka zákonů, 2000, č. 114), kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavit zemědělské skladištní listy….

Prováděcí vyhláška 356/2008 Sb. (ČR, Sbírka zákonů, 2008, č. 116) k zákonu o krmivech stanovuje max. limit pro námel 1000 mg/kg.


Mlynářské noviny, 21, 2010, č. 1, s. 6