Bezpečnost potravin

Limity pro dioxiny v EU

Vydáno: 24. 4. 2002
Autor:

nařízení 2375/2002, limity uváděné v ekvivalentech toxicity, potraviny živočišného původu a rostlinné oleje

Nařízením 2375/2001 vydala Rada EU limity dioxinů, čímž se doplňuje nařízení o kontaminantech 466/2001, které nabývá účinnosti od 1. 6. 2002. V příloze 1 nového nařízení je doplněn odstavec 5, kde jsou uvedeny limitní hodnoty dioxinů vyjádřené v ekvivalentech toxicity (TEQ), a to v nejdůležitějších potravinách živočišného původu a v rostlinných olejích. Limity jsou stanoveny podle přípustného týdenního příjmu dioxinů a dioxinům podobných PCB ve výši 14 pg WHO-TEQ/kg tělesné hmotnosti. Za pozornost stojí, že termín dioxin je zde použit pro veškeré polychlorované dibenzo-para-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF).
Limity pro tzv. PCB podobné dioxinu v nařízení zatím obsaženy nejsou, k tomu je zapotřebí získat dostatek dalších podkladů.
Spolková rada Německa kritizuje tohoto nařízení s upozorněním na příliš vysoké výchozí hodnoty tolerovatelného týdenního příjmu a tím příliš vysoké stanovené limity. Kromě toho bez ohledu na dřívější názor Komise nejsou stanoveny žádné dodatečné spouštěcí a cílové hodnoty, bez nichž není dosažitelné snížení dioxinových emisí a v důsledku toho odpovídající snížení expozice obyvatelstva. Navíc Spolková rada požaduje stanovení limitů pro dioxiny a furany v obilí, ovoci a zelenině.
Kromě toho přijala Rada EU směrnici s hodnotami dioxinů v krmivech, která rovněž vstoupí v platnost 1. 7. 2002. I k tomuto předpisu má Spolková rada řadu závažných připomínek.
Food Recht, 2002, Januar, s. 3 – 4