Bezpečnost potravin

Legislativa týkající se užití GMO v EU

Vydáno: 11. 7. 2003
Autor:

Hlavní legislativa, kterou se schvaluje výzkum a uvedení GMO na trh je obsažena ve Směrnici 90/220/EEC, novelizované směrnicí 2001/18/EC.

Geneticky modifikované organizmy (GOM) a geneticky modifikované mikroorganizmy (GMM) jsou definovány jako organizmy a mikroorganizmy se změněným genetickým základem (DNA). Technologie  výroby GMO se nazývá moderní biotechnologie, genová technologie, rekombinance DNA a genetické inženýrství. Postup spočívá v selekci jednotlivých genů a jejich transferu z jednoho organizmu do jiného organizmu i mezi nepříbuznými druhy.
Legislativa EU týkající se GMO je v platnosti od začátku 90. let a během posledních deseti let byla rozšířena a upravena. EU zavedla specifickou legislativu na ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí.
Hlavní legislativa, kterou se schvaluje výzkum a uvedení GMO na trh je obsažena ve Směrnici 90/220/EEC, novelizované směrnicí 2001/18/EC.
V současnosti  neexistuje legislativa pro užití produktů GMO v krmivech. Jejich aplikace je zakotvena v Návrhu o GM potravinách a krmivech, který byl přijat Komisí 25. července 2001. V souladu se Směrnicí 90/220/EEC bylo schváleno osm GMO plodin  pro užití v krmivech. Jedná se o 4 variety kukuřice, tři variety řepky a jednu varietu sóji.
Při výrobě potravin, krmiv a osiva nelze dosáhnout 100% čistoty. Současné návrhy  zohledňují tuto skutečnost a definují specifické podmínky, za kterých bude povolena přítomnost GMO, které nejsou technicky odstranitelné.
Návrhy povolují přítomnost GMO v potravinách nebo krmivu maximálně do koncentrace 1 %.
Feed Tech, 7, 2003, č. 2, s. 28-31