Bezpečnost potravin

Legislativa EU ohledně migrace látek do potravin

Vydáno: 7. 12. 2005
Autor:

Nařízení ES 1895/2005 nahrazuje směrnici ES 2002/16 omezující použití některých epoxiderivátů (BADGE, BFDGE a NOGE) v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Pro omezení rizika v důsledku migrace škodlivých látek do potravin bylo v r. 2004 vydáno nařízení ES 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS), které shrnulo záležitosti dříve roztříštěné do jmenovaných směrnic a stalo se přímo platným předpisem pro členské země. Vedle toho platila směrnice 2002/16, která stanovovala specifické migrační limity pro některé epoxideriváty (BADGE, BFDGE a NOGE) v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Nyní bylo vydáno nové nařízení ES s číslem 1895/2005, které ruší a nahrazuje směrnici 2002/16, a tak se tento předpis stává přímo použitelným v jednotném znění ve všech státech EU. Kromě toho došlo vydáním nového nařízení k některým dalším změnám.

Dosud bylo stanoveno (směrnice 2002/16), že látky BADGE, BFDGE, NOGE lze používat při dodržení limitů migrace do 31. 12. 2005. O dalším postupu mělo být rozhodnuto po dodání toxikologických údajů.

Nyní úřad EFSA získal toxikologické údaje o BADGE, přičemž došel k názoru že BADGE, BADGE.H2O a BADGE.2H2O nevyvolávají obavy ohledně kancerogenity a genotoxicity in vivo, a že pro ně lze stanovit přijatelný denní příjem 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti a tím také vyšší specifický migrační limit SML (9 mg/kg resp. /dm2). Migrační limit pro chlorhydriny BADGE (1 mg/kg) zatím zůstává kvůli nedostatku údajů nezměněn. Tyto limity SML budou platit od 1. ledna 2006.

Toxikologické údaje pro BFDGE a NOGE nebyly dodány včas, a proto je jejich používání od 1. 1. 2006 nepřípustné. Povoluje se jen vyčerpání zásob.

Výjimkou jsou velké kontejnery (nad 10 000 l a jejich potrubí), kde je zásadně jiný poměr plochy k objemu potraviny (na rozdíl od spotřebitelských obalů), a kromě toho se používají opakovaně, takže migrace se postupně snižuje. Pro velké kontejnery se tedy použití BADGE, BFDGE a NOGE připouští a není stanoven limit SML.

Výjimku z nových ustanovení mají materiály a předměty uvedené do oběhu před 1. březnem 2003.

 

http://europa.eu.int