Bezpečnost potravin

Kurzy pro prohlížitele včelstev

Vydáno: 14. 9. 2006
Autor:

Pro pomoc včelařům a také jako pomoc veterinárním inspektorům státního veterinárního dozoru jsou proškolováni laičtí prohlížitelé včelstev.

Státní veterinární správa ČR organizuje několik posledních let ve spolupráci s Českým svazem včelařů kurz pro prohlížitele včelstev. Na školení se podílí také Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V roce 2006 probíhal kurz  ve dnech 11. a 12. února, stejně jako v roce 2005, ve školicím středisku Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách. Na financování kurzu se podílel i příspěvek z EU prostřednictvím dotačního titulu, který vyplývá z Nařízení vlády č. 197/2005 z 11. 5. 2005, které vychází z Nařízení Rady 797/2004 a Nařízení Komise 917/2004.

Závěrečné zkoušky absolventů kurzu prohlížitelů včelstev, konaném v roce 2006, proběhnou  ve dnech 22. a 23. září. Zkoušek, které proběhnou za účasti  zástupců SVS ČR a VFU Brno, se zúčastní celkem  90 posluchačů, včetně posluchačů odborné nasavrcké školy.

Obsahem školení byla legislativa (veterinární zákon a prováděcí vyhlášky), epizootologická  problematika – nákazy včel (mor a hniloba včelího plodu, varroáza apod.), otravy včel a  rostlinolékařská problematika z pohledu platných předpisů. Účastníci byli informováni i o nejnovějších metodách laboratorních vyšetření včel. Přednášeli pracovníci Státní veterinární správy ČR, odborníci na právo, laboratorní diagnostiku, léčení i odborníci z Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

Prohlížitelé včelstev se nejčastěji uplatní při klinických vyšetřeních včelstev chovaných v ochranných pásmech okolo výskytu moru včelího plodu, která se provádějí u všech včelstev po dobu dvou let od vyhlášení ohniska moru včelího plodu. Prohlížitel pobírá za provedenou prohlídku včelstva, na základě smlouvy s příslušnou krajskou veterinární správou, odměnu  25 korun.

Kurzy pro prohlížitele budou organizovány i v roce 2007. Ukazuje se, že potřeba takto proškolených osob bude v nejbližších letech dále narůstat.

SVS ČR, 12.09.06