Bezpečnost potravin

Krev europoslanců obsahovala 76 chemických látek

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Výsledky rozsáhlého měření výskytu toxických látek v krvi Evropanů ukázaly na přítomnost 76ti perzistentních, bioakumulativních a toxických průmyslových chemických látek v krvi dobrovolníků z řad evropských poslanců. ŽP

Výsledky rozsáhlého měření výskytu toxických látek v krvi Evropanů ukázaly na přítomnost 76ti perzistentních, bioakumulativních a toxických průmyslových chemických látek v krvi dobrovolníků z řad evropských poslanců. Rozborů krve se zúčastnilo 47 lidí ze sedmnácti evropských států (1). Mezi nimi bylo 39 europoslanců a čtyři pozorovatelé z přistupujících zemí EU (2).

Odběry vzorků krve europoslanců proběhly v prosinci 2003 a vzorky byly analyzovány na přítomnost 101 chemických látek z pěti skupin. Hledáno bylo 12 organochlorových pesticidů včetně DDT, 45 kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB), 23 bromovaných zpomalovačů hoření, 8 ftalátů a 13 sloučenin fluoru. V krvi každého testovaného byly nalezeny látky ze všech pěti skupin, celkem pak bylo identifikováno 76 z celkového množství zkoumaných látek. Průměrně bylo naměřeno 41 látek v jednom vzorku, nejvíce látek ve vzorku bylo 54. Třináct látek bylo nalezeno ve vzorcích všech testovaných osob (3).

Výsledky testů ukázaly na to, jak velkým problémem se v budoucnu mohou stát průmyslově používané chemické látky, o jejichž dopadech dnes nemáme dostatečné informace. Jedním z problémů aktuálních i v České republice jsou bromované zpomalovače hoření. V jednom ze vzorků krve byl vůbec poprvé zjištěn zpomalovač hoření HBCD
(hexabromocyklododecan). Jiný zpomalovač hoření – deca BDE – byl nalezen v nejvyšší koncentraci, která kdy byla v Evropě naměřena. Byla dokonce vyšší než u jiných dvou zpomalovačů hoření, které byly nedávno v EU zakázány. „Výsledky testů ukazují, že každý z měřených dobrovolníků je zatížen škálou průmyslových chemických látek, včetně dávno zakázaných pesticidů a stále používaných látek, bez ohledu na to, kde žije,“ komentoval výsledky Karl Wagner z mezinárodní organizace World Wide Fund For Nature (WWF).

Nejvíce rozšířená skupina zpomalovačů hoření v České republice, polybromované difenylétery (PBDE), se používá v nejrůznějších materiálech – od stavebních plastů přes textilie až po plasty používané ve spotřební elektronice. Zatímco množství nebezpečných polychlorovyných bifenylů (PCB) v prostředí klesá, u PBDE je trend výrazně opačný.  Podle odborníků jsou přitom zdravotní důsledky minimálně srovnatelné. „Zatímco v zemích Evropské unie bylo používání dvou nejtoxičtějších sloučenin PBDE nedávno zakázáno, v případě České republiky ani odborníci nevědí, kde všude se u nás  PBDE používají,“ komentoval situaci v ČR Ing. Petr Hrdina ze sdružení Arnika.

Testy a jejich rozbory organizovala WWF v rámci celoevropské kampaně k návrhu nové chemické legislativy EU známé pod zkratkou REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), do níž se zapojilo i sdružení Arnika se svojí národní kampaní Budoucnost bez jedů. „Souhlasíme s  názorem evropských ekologických organizací, že právě striktnější verze nové evropské chemické politiky (REACH)  přispěje k odhalení a eliminaci těch nejvíce nebezpečných toxických chemických látek používaných v zemích Evropské unie, od 1. května tedy i u nás,“ řekl Hrdina.

Poznámky:

1) Dobrovolníci, kterým byly odebrány vzorky krve, pocházeli z Belgie, Dánska, Estonska, Francie, Irska, Itálie, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska a Velké Británie.

2) Jména europoslanců, kteří se testování zúčastnili, můžeme na požádání zaslat.

3) Látky nalezené v krvi všech testovaných dobrovolníků:
p,p´-DDE (metabolit DDT)
HCB (hexachlorobenzen – pesticid)
BDE 153 (bromovaný difenylether – součást produktů pro zpomalování hoření)
PCB 52 a PCB 74 (dva kongenery polybromovaných bifenylů)
DEHP (diethylhexylftalát – ftalát)
sedm různých sloučenin fluoru

Arnika, 27. 4. 2004