Bezpečnost potravin

Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2010

Vydáno: 29. 3. 2011
Autor: MZe

Zpráva SVS ČR hodnotící obsah reziduí a kontaminantů v krmivech, u živých zvířat, v surovinách a potravinách živočišného původu.

Zpráva zveřejněná Státní veterinární správou České republiky (SVS ČR) v březnu uvádí výsledky a hodnotí stav v obsahu reziduí a kontaminantů (tzv. cizorodých látek) v krmivech, u živých zvířat na farmách, v surovinách a potravinách živočišného původu. Jsou v ní data za rok 2010, a také některé grafy s vyjádřením trendu v průměrném obsahu reziduí a cizorodých látek – převážně od roku 1990.

V roce 2010 bylo v rámci monitoringu reziduí a kontaminantů provedeno celkem 76 208 vyšetření (74 449 vyšetření v roce 2009), z toho 74 845 vyšetření v rámci plánovaných odběrů, dále 784 jako cílená vyšetření suspektních vzorků a 579 vyšetření u vzorků dovážených komodit. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,17 %, což je prakticky stejné jako v roce 2009 (0,18 %).

Významné je snížení celkového zastoupení nevyhovujících potravin a surovin živočišného původu z hlediska obsahu reziduí a kontaminantů v roce 2010 (0,03%) oproti celkovému zastoupení nevyhovujících vzorků v roce 2009 (0,14 %). Naopak zvýšení celkového počtu nevyhovujících vzorků u tkání hospodářských zvířat z 0,11 % v roce 2009 na 0,17 % v roce 2010 je způsobeno, mimo jiné, i nálezy reziduí veterinárních léčivých přípravků (VLP) u prasnic, kde v roce 2010 byla řada vyšetření zaměřena na kontrolu přetrvávání reziduí v místě injekční aplikace. Celkově lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek jako příznivou.

Z tabulek s celkovým přehledem vyšetření na obsah cizorodých látek v roce 2010 a z trendových grafů za předchozích 20 let je patrné, že průměrný obsah většiny sledovaných cizorodých látek je hluboko pod přípustnými hygienickými limity a má snižující se tendenci s výjimkou stoupajícího trendu obsahu kadmia v ledvinách skotu (pravděpodobně se jedná o lokální problémy). Za podstatné zjištění musíme považovat průkazy reziduí veterinárních léčiv (některých antibiotik), prokázaných v místě injekční aplikace u prasnic.

Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2010 (pdf, 3,7 MB)

Zdroj: SVS ČR