Bezpečnost potravin

Kontaminace potravin škodlivinami z ovzduší

Vydáno: 20. 10. 2006
Autor:

Britská sekce organizace WWF (Světový fond pro život v přírodě) zpracovala a předala britskému úřadu FSA výsledky detailního monitoringu 27 druhů potravin (máslo, sýry, masné a rybí výrobky, olej, med, chléb, pomerančová šťáva) pocházejících většinou z Velké Británie, ale i z Finska, Švédska, Polska, Itálie, Španělska a Řecka.   Organochlorové pesticidy: 12 druhů včetně DDT (dichlor-difenyl-trichloretan), HCB […]

Britská sekce organizace WWF (Světový fond pro život v přírodě) zpracovala a předala britskému úřadu FSA výsledky detailního monitoringu 27 druhů potravin (máslo, sýry, masné a rybí výrobky, olej, med, chléb, pomerančová šťáva) pocházejících většinou z Velké Británie, ale i z Finska, Švédska, Polska, Itálie, Španělska a Řecka.
 
Organochlorové pesticidy: 12 druhů včetně DDT (dichlor-difenyl-trichloretan), HCB (hexachlorbenzen), lindanu, chlordanu
Použití proti škůdcům v zemědělství a zdravotnictví, v Evropě jsou zakázané a některé jsou zakázané všeobecně. Jsou vysoce perzistentní a bioakumulativní, takže působí dlouhodobě toxicky na volně žijící zvířata.
Často jsou zjišťovány v různých druzích potravin včetně ryb, masa, másla a sýrů. Naměřené hladiny jsou však poměrně nízké v porovnání s údaji zjištěnými FDA (USA). Nejvyšší množství bylo zjištěno v sobím mase resp. konzervách sleďů (HCB: 0,83 resp.0,7 ng/g) a v pomerančové šťávě.
Metabolit DDT (o,p-DDE) byl zjištěn v 16 z 27 potravin, vyšší množství jsou v rybách (konzervovaných a uzených) a sýrech.
 
Polychlorované bifenyly (PCB):  44 druhů
Použití jako chladiva a maziva v transformátorech a jiných elektrických zařízeních, jsou všeobecně zakázané. Jsou vysoce perzistentní a bioakumulativní. Některé působí negativně na vývoj nervového systému.
Přítomnost byla zjištěna ve všech zkoušených potravinách, nejvyšší množství v konzervovaných sledích (31,0 ng/g). Výsledky jsou srovnatelné s výsledky úřadu EFSA.
 
Bromované zpomalovače hoření: 31 polybromovaných difenyletherů (PBDE), HBCD (hexabromcyklododekan) a TBBP-A (bromovaný bisfenol)
Použití do plastových, textilních a dalších materiálů, některé jsou zakázané. Některé jsou dávány do souvislosti se změnami chování a s negativním působením na neurologický vývoj zvířat.
Byly zjištěny téměř ve všech testovaných potravinách. Na rozdíl od jiných studií nebyla nejvyšší množství naměřena v rybách, ale v mletém mase (1,3 ng/g) a některých sýrech /1,15 ng/g). Všeobecně byly zjištěné hodnoty nižší než v americké studii ale vyšší než ve studii britského úřadu FSA (2006).
 
Perfluorované chemikálie (PFC): 8 druhů PFC, včetně PFOS (perfluorooktan sulfonát) a PFOA (perfluoroktanová kyselina)
Použití do potahů proti slepování, do obalů pro rychlé občerstvení, s cílem ošetření proti promaštění či promáčení. Jsou vysoce bioakumulativní, jsou dávány do souvislosti s poškozením jater a zvýšeným rizikem rakoviny močového měchýře. V EU se připravuje jejich omezení.
Byly analyzovány výrobky z ryb, přičemž přítomnost PFOS a PFOA byla zjištěna jen v konzervovaných sledích.
 
Ftaláty: 8 druhů včetně DEHP(di-2-ethylhexylftalát), DBP (di (n-butyl) ftalát), BBP (benzyl-butyl-ftalát)
Použití jako změkčovače plastů (hlavně PVC) a do toaletních potřeb a kosmetiky.
Byly zjištěny v 16 z 21 analyzovaných druhů potravin (nebyly analyzovány ryby a chléb). Nejvyšší množství bylo zjištěno v olivovém oleji (24 μg/g), některých sýrech (3,3 μg/g) a v mase. Výsledky odpovídaly hodnotám zjištěným britským úřadem FSA.
 
Umělé pižmo: 4 látky: AHTN (tonalid), HHCB (galaxolid), MX (pižmový xylen) a MK (pižmový keton)
Použití jako vonné látky do toaletních, čisticích a kosmetických prostředků. Jsou perzistentní a bioakumulativní a jsou považovány za škodlivé pro endokrinní systém. Používání MX a MK se nyní v EU výrazně snižuje.
Byly analyzovány výrobky z ryb, přičemž přítomnost AHTN a HHCB byla zjištěna v konzervovaných sledích a tuňákovi.
 
Izomery alkylfenolů: NP (nonylfenol) a OP (oktylfenol)
Použití do detergentů apod. Většina aplikací NP je v EU již zakázána, ale OP se stále používá. Izomery NP byly zjištěny v másle a slanině.
 
Organocínové prostředky: 5 druhů včetně TBT (tributylcínu)
Použití jako biocidy, konzervační prostředky na dřevo, do nátěrů lodí k zabránění vytváření ulpělých nánosů. TBT ničí populace mořských bezobratlých živočichů poškozováním jejich endokrinního systému. V EU byl TBT do lodních nátěrů zcela zakázán.
Látky byly zjištěny ve všech analyzovaných rybách, nejvyšší u tuňáka.