Bezpečnost potravin

Komise investuje 14,7 miliardy eur z programu Horizont Evropa do zdravější, zelenější a digitálnější Evropy

Vydáno: 22. 6. 2021
Autor: KM EFSA

EK zveřejnila pracovní program Horizon Europe 2021-2022

Komise přijala hlavní pracovní program programu Horizont Evropa a období 2021-2022, v němž jsou uvedeny cíle a konkrétní tematické oblasti, na něž bude vyčleněno celkem 14,7 miliardy eur. Tyto investice pomohou urychlit ekologický a digitální přechod a přispějí k udržitelnému zotavení z pandemie koronaviru a k odolnosti EU vůči budoucím krizím. Podpoří evropské výzkumné pracovníky prostřednictvím stipendií, odborné přípravy a výměn, vybudují propojenější a efektivnější evropské inovační ekosystémy a vytvoří výzkumné infrastruktury světové úrovně. Kromě toho podpoří účast výzkumníků z celé Evropy i z celého světa a zároveň posílí Evropský výzkumný prostor.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku, uvedla: „Tento pracovní program Horizont Evropa podpoří evropské výzkumné pracovníky, zajistí špičkový a excelentní výzkum a inovace ku prospěchu nás všech. Zahrnuje celý cyklus výzkumu a inovací, od laboratoře až po trh, a sblíží výzkumné pracovníky a inovátory z celého světa, aby společně řešili problémy, kterým čelíme.“

Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, řekla: „Je to velmi důležité: „Tento pracovní program Horizont Evropa, jehož 40 % rozpočtu je věnováno na zvýšení udržitelnosti Evropy, učiní Evropu ekologičtější a připravenější na digitální transformaci. Program Horizont Evropa je nyní plně otevřen pro podnikání: Ráda bych vyzvala výzkumné pracovníky a inovátory z celé EU, aby se přihlásili a našli řešení, která zlepší náš každodenní život.“

Program Horizont Evropa přináší výsledky v oblasti klimatické neutrality a vedoucího postavení v oblasti digitálních technologií

Více než čtyři z deseti eur – celkem přibližně 5,8 miliardy eur – budou investovány do výzkumu a inovací na podporu Evropské zelené dohody a závazku Unie učinit z EU do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent na světě. Z těchto prostředků budou podporovány projekty, které přispívají k rozvoji vědeckých poznatků o změně klimatu a vyvíjejí řešení pro snížení emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se měnícímu se klimatu. Aktivity například urychlí přechod na čistou energii a mobilitu udržitelným a spravedlivým způsobem, pomohou přizpůsobit potravinové systémy a podpoří oběhové a
biohospodářství, zachovají a posílí přirozené propady uhlíku v ekosystémech a podpoří přizpůsobení se změně klimatu.

Učinit z tohoto desetiletí digitální desetiletí Evropy a položit základy pro nové digitální podniky i do budoucna jsou rovněž hlavními cíli programu, které zajistí podstatné zvýšení investic do této oblasti. Například pomůže maximalizovat plný potenciál digitálních nástrojů a výzkumu a inovací založených na datech v oblasti zdravotní péče, médií, kulturního dědictví a kreativní ekonomiky, energetiky, mobility a výroby potravin, podpoří modernizaci průmyslových modelů a posílí vedoucí postavení evropského průmyslu. Vývoj klíčových digitálních technologií bude v letech 2021-2022 podpořen částkou přibližně 4 miliardy eur.

V neposlední řadě tento pracovní program nasměruje investice v celkové výši přibližně 1,9 miliardy EUR na pomoc při nápravě bezprostředních hospodářských a sociálních škod způsobených pandemií koronaviru. V souladu s programem NextGenerationEU přispěje financování k budování postkoronavirové Evropy, která bude nejen ekologičtější a digitálnější, ale také odolnější vůči současným i nadcházejícím výzvám. To zahrnuje témata, jejichž cílem je modernizovat zdravotnické systémy a přispět k výzkumným kapacitám, zejména pro vývoj vakcín.

Mezinárodní spolupráce pro větší dopad: strategická, otevřená a vzájemná

Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je nezbytná pro řešení globálních výzev a pro to, aby Evropa měla přístup ke zdrojům, know-how, vědecké excelenci, hodnotovým řetězcům a trhům, které se rozvíjejí v jiných oblastech světa. V květnu 2021 Komise představila Globální přístup k výzkumu a inovacím, evropskou strategii mezinárodní spolupráce v měnícím se světě. Jejím prostřednictvím chce EU přinášet řešení a usnadňovat globální reakce na globální výzvy, a to na základě multilateralismu, otevřenosti a reciprocity.

Pracovní program Horizontu Evropa na období 2021-2022 zahrnuje specializované akce na podporu a posílení spolupráce prostřednictvím mnohostranných iniciativ v oblastech, jako je ochrana biologické rozmanitosti a klimatu, pozorování životního prostředí, výzkum oceánů nebo globální zdraví. Zahrnuje také cílené akce s klíčovými partnery mimo EU, včetně vůbec první ambiciózní a komplexní „africké iniciativy„.

Horizont Evropa je standardně otevřený světu. Přidružení zemí, které nejsou členy EU, k programu Horizont Evropa rozšíří zeměpisný rozsah celého programu a nabídne další možnosti účasti výzkumným pracovníkům, vědcům, společnostem, institucím nebo jiným zainteresovaným zařízením, a to obecně za stejných podmínek jako v členských státech. V zájmu ochrany strategických aktiv, zájmů, autonomie nebo bezpečnosti EU a v souladu s čl. 22 odst. 5 nařízení o programu Horizont Evropa bude účast v programu omezena na velmi malý počet akcí. Takové omezení bude výjimečné a řádně odůvodněné, po dohodě s členskými státy a při plném respektování závazků EU vyplývajících z dvoustranných dohod.

Další kroky
První výzvy k předkládání návrhů budou otevřeny na portálu Komise pro financování a nabídková řízení dne 22. června. Evropské dny výzkumu a inovací 23. a 24. června budou příležitostí k diskusi o programu Horizont Evropa mezi tvůrci politik, výzkumnými pracovníky, inovátory a občany.  Informační dny programu Horizont Evropa určené potenciálním žadatelům se konají od 28. června do 9. července.

Související informace:
Horizont Evropa je program EU pro výzkum a inovace na období 2021-2027 v hodnotě 95,5 miliardy eur a nástupce programu Horizont 2020. Dnešní pracovní program Horizontu Evropa vychází ze strategického plánu Horizontu Evropa, který byl přijat v březnu 2021 s cílem stanovit priority EU v oblasti výzkumu a inovací na období 2021-2024. Většina finančních prostředků je přidělována na základě konkurenčních výzev k předkládání návrhů, které jsou stanoveny v pracovních programech. Od počátku roku 2021 se již otevřely nové možnosti financování: v únoru Komise vyhlásila první výzvy Evropské rady pro výzkum v rámci programu Horizont Evropa a v březnu zahájila činnost nové Evropské rady pro inovace. Kromě toho v dubnu rychle zmobilizovala 123 milionů eur na výzkum a inovace variant koronavirů.

Další informace
Video Horizon Europe
Informační listy programu Horizont Evropa
Horizon Europe
Strategický plán programu Horizont Evropa (2021-2024)
Portál pro financování a výběrová řízení
Pracovní program Portálu pro financování a nabídková řízení

Zdroj: Evropská komise