Bezpečnost potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Organizace systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR vychází, tak jako ve všech zemích EU, z analýzy rizik. Ta je složena ze tří velkých celků, jež jsou uspořádány nezávisle, ale navzájem se doplňují: hodnocení a řízení rizik a komunikace o riziku.

Bezpečnost potravin je jednou z priorit vlády ČR, proto jsou koncepční strategická rozhodnutí předkládána vládě ČR k informaci, případně souhlasu.

Hodnocení rizik
Za hodnocení zdravotních rizik jsou zodpovědná odborná pracoviště Ministerstva zdravotnictví. V celém potravinovém řetězci se ovšem vyskytuje celá řada dalších rizik, která mají vliv např. na zdraví zvířat a rostlin. Pro jejich hodnocení byly ustaveny vědecké výbory.

Jaké máme v ČR vědecké výbory a jaká je jejich činnost?

 

Řízení rizik
Systém bezpečnosti potravin je v České republice koordinován resorty zemědělství a zdravotnictví, ve spolupráci s dalšími ministerstvy a jinými organizacemi státní správy.

Pro koordinaci spolupráce byla usnesením vlády ČR ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ustavena Koordinační skupina bezpečnosti potravin, která je meziresortní platformou propojující jednotlivé subjekty v systému bezpečnosti potravin, tedy organizace zodpovědné za hodnocení rizik, řízení rizik a komunikaci o riziku.

Důležitou roli v systému bezpečnosti potravin hrají dozorové orgány, které vykonávají úřední kontrolu potravin (a krmiv) na trhu a dohlížejí nad dodržováním požadavků stanovených zákonem o potravinách a souvisejícími vyhláškami.

Jaké máme v ČR dozorové orgány a za co jsou zodpovědné?

Komunikace o riziku
Klíčovou částí systému je sdělování informací všem zúčastněným a veřejnosti. Nedílnou součástí systému je Informační centrum bezpečnosti potravin. V systému zajištění bezpečnosti potravin také mají nenahraditelné místo zájmové organizace a spotřebitelská sdružení, reprezentující právě tyto skupiny.

Zájmové svazy a oborová spotřebitelská sdružení 

Články v kategorii

17. 7. 2023

Tisková zpráva – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v roce 2022 zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo Unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků […]