Bezpečnost potravin

Hmyz3

Hmyz

Názor na právní status celého hmyzu jako potraviny nebyl až do začátku letošního roku mezi jednotlivými členskými státy EU shodný Proto většina zemí, včetně ČR, sdílela názor Evropské komise, že se jedná o neschválenou novou potravinu dle tehdy platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997. Za nové potraviny jej nepovažovalo jen několik zemí, v nichž hmyz mohl být, na základě národních předpisů, uváděn jako potravina na trh.

Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinou ve smyslu tohoto nařízení. Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 1997 a splňují tím definici nové potraviny. Proto by každý druh hmyzu měl projít schvalovacím procesem podle nařízení (EU) 2283/2015 před tím, než je uveden na trh. Současně však toto nové nařízení stanovilo v čl. 35 odst. 2 přechodné období, které umožní legalizovat všechny potraviny, které nepatřily do působnosti nařízení původního (nařízení (ES) č. 258/1997), byly tedy na trh uvedeny v souladu s předpisy, ale do působnosti nařízení nového (nařízení (EU) 2015/2283) již spadají. Některé druhy hmyzu se tak dostaly na základě národních výjimek na vnitřní trh EU a čl. 35 nařízení (EU) 2015/2283 byly od 1. 1. 2018 legalizovány pro celý trh EU.

Dle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 je uvedení na trh konkrétního druhu hmyzu jako potraviny možné, je však podmíněno splněním následujících podmínek:

–       jedná se o druh hmyzu, který byl v souladu s národními předpisy v některé z členských zemí uveden na trh před 1. 1. 2018;

–       nejpozději do 1. 1. 2019 bude pro daný druh podána žádost[1] o povolení nové potraviny, lhůta pro podání žádosti je do 1. 1. 2019[2].

Pokud budou tyto dva požadavky splněny, konkrétní druh hmyzu, pro který bude podána žádost, může být uváděn na trh do přijetí rozhodnutí o žádosti, nejpozději však do 2. 1. 2020).

Současná možnost uvádět hmyz na trh je časově omezená a podmíněná. Po 2. 1. 2020 budou moci být uváděny pouze druhy autorizované, tedy zapsané na Seznam Unie[3].
 

Jaké druhy hmyzu je nyní možné dočasně uvádět na trh?

Situace k 17. 5. 2018

V souladu s právními předpisy byly uvedeny na trh na základě národních výjimek před 1. 1. 2018 následující druhy hmyzu:

Acheta domesticus – cvrček domácí

Alphitobius diaperinus – larvy potemníka stájového – Buffalo

Gryllodes sigillatus – cvrček krátkokřídlý

Locusta migratoria – saranče stěhovavá

Tenebrio molitor – larvy potemníka moučného (moučný červ)

Upozorňujeme, že výčet není kompletní. V současné době MZe připravuje společně s ostatními členskými státy detailní přehled, který bude průběžně aktualizován. Je tedy možné, že na trhu jsou i jiné druhy hmyzu. V případě jiných druhů je třeba, aby bylo doloženo, že konkrétní druh byl uveden na trh v souladu s předpisy před 1. 1. 2018.

Chov a zpracování hmyzu

Ministerstvo zemědělství zaznamenalo rostoucí zájem o chov a zpracování hmyzu, rozhodlo se tedy vypracovat dokument, který by zájemcům o uvedení hmyzu jako potraviny na trh pomohl.

Ve spolupráci s odborníky zabývajícími se entomofágií a zástupci dozorových orgánů byl vypracován dokument pro výrobce a zpracovatele jedlého hmyzu: Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu.

Veškeré informace o uvádění nových potravin na trh naleznete na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin a na portále eagri.cz.

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.cz   

Související dokumenty:

Zásady Správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu

Profilování rizika EFSA

Dokument EFSA autorizace nové potraviny

Dokument EFSA notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí

 


[1] Pokud žadatel nepožádá o pětiletou ochranu dat, bude povolení nové potraviny je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 obecné, platné pro všechny. Tzn., že o schválení nemusí žádat každý, stačí, aby žádost byla podána jedním subjektem.

[2] dle čl. 8 odst. nařízení Komise (EU) 2017/2469 je lhůta pro podání žádostí podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 1. 1. 2019

[3] Seznam Unie je zřízen prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2470, obsahuje výčet všech autorizovaných nových potravin, definuje kategorie potravin, pro které je povolení platné, může stanovit maximální povolené množství, ukládat další požadavky na označování produktu a může obsahovat také ustanovení o ochraně dat, což znamená, že povolení je po 5 let od schválení platné pouze pro žadatele

Články v kategorii

Nebyl nalezen žádný článek