Bezpečnost potravin

K posledním změnám zákona č. 110/1997 o potravinách

Vydáno: 26. 10. 2003
Autor:

Ze změnového veterinárního zákona č. 131/2003 a změnového zákona o veřejném zdraví č.274/2003 vyplývají i některé změny zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

V souladu s novelou (131/2003) veterinárního zákona se vypouštějí podmíněně poživatelné potraviny (EU je nepřipouští). Orgány veterinární správy navíc vykonávají dozor v prodejnách, které jsou „místy určení“ při dovozu z EU.
Podle zákona 274/2003 novelizujícího zákon o veřejném zdraví (nabývá účinnosti 1. 10. 2003) je výrobce povinen oznámit orgánu dozoru (SZPI nebo v případě živočišných produktů příslušnému Státnímu veterinárnímu ústavu) nejen zahájení, ale i ukončení výroby.
Výrobce nebo dovozce potravin pro zvláštní lékařské účely je povinen předložit Ministerstvu zdravotnictví vzor etikety používané k označování příslušných potravin. Zužuje se však rozsah druhů potravin které musí být před uvedením do oběhu schváleny. Souhlas MZ již není třeba pro potraviny neuvedené ve vyhlášce o chemických požadavcích na potraviny (53/2002 ve znění 233/2002) a ve vyhlášce o mikrobiologických požadavcích (294/1997 ve znění 91/1999). Souhlas MZ rovněž již není třeba pro 9 vyjmenovaných skupin potravin pro zvláštní výživu. Nadále však budou schvalovány např. doplňky stravy, potraviny pro sportovce, diabetické potraviny a některé nevyjmenované potraviny pro kojence a malé děti (např. příkrmy z ovoce, zeleniny a masa).
Zrušuje se požadavek na „bezúhonnost“ při zkoušce ze znalosti hub.
Doplňuje se ustanovení o oprávnění MZ vést informační systém a stanoveným způsobem využívat obsažené údaje (rozhodnutí MZ a informace o potravinách oznámených podle tohoto zákona).
Zmocnění k vydání vyhlášky týkající se druhů potravin pro zvláštní výživu a způsobu jejich využití přechází z MZe ČR na MZ ČR.
Rozšiřuje se pravomoc MZ týkající se schválení potravin a surovin nového typu (včetně zakázaných v ES) v případě, že  jsou k dispozici patřičné podklady od orgánů ES.

Sbírka zákonů, 7. 5. 2003, částka 50,
Sbírka zákonů, 27. 8. 2003, částka 92