Bezpečnost potravin

Italský předpis na označování původu mléka neprošel

Vydáno: 14. 5. 2010
Autor:

Rozhodnutím 2010/229/ES Komise zamítla italské ustanovení o povinném označování původu mléka v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích.

Itálie předložila Komisi návrh výnosu, v němž je požadováno, aby se při označování tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků včetně sýrů povinně uvádělo místo původu mléka.

Toto ustanovení však bylo Komisí zamítnuto z důvodů

– že se nejedná  o situaci, kdy by neuvedení údaje o původu mléka mohlo závažným způsobem uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ nebo skutečnou provenienci potraviny,

– že italské orgány kromě obecné zmínky o nutnosti ochrany zájmů spotřebitele neposkytly žádné odůvodněné vysvětlení, které by vedlo k závěru, že je nezbytné povinně uvádět původ nad rámec povinností stanovených v čl. 3 odst. 1 bodě 8 směrnice 2000/13/ES,

– že  italské orgány neprokázaly, že je uvedení původu, nezbytné pro dosažení jednoho z cílů uvedených v čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/13/ES o označování potravin, a sice ochrany veřejného zdraví, předcházení podvodům, ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví a předcházení nekalé soutěži.

Italské orgány by se proto měly zdržet přijetí předpisů uvedeného oznámeného výnosu.


Úřední věstník ES, L 102, 23.04.2010, s. 52