Bezpečnost potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin

Vydáno: 25. 8. 2006
Autor:

Informační centrum bezpečnosti potravin při ÚZPI Praha, Slezská 7, 120 56 Praha 2 - Vinohrady

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP)  zahájilo svou činnost v r. 2002. Zajištěním provozu ICBP, jeho organizací a správou, byl Ministerstvem zemědělství ČR pověřen Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze (ÚZPI).
Hlavním úkolem ICBP je poskytovat široké veřejnosti aktuální, ověřené a srozumitelné informace týkající se bezpečnosti potravin (a krmiv) a rizik spojených s jejich spotřebou. Informační servis zahrnuje celý výrobní řetězec, zemědělskou výrobou počínaje a spotřebitelem konče, který je označován anglickým termínem "Farm to Fork" (v českém překladu doslova "od vidlí po vidličku"). ICBP seznamuje veřejnost rovněž s aktivitami všech výkonných orgánů státní správy, vědeckých výborů a pracovních skupin, zabývajících se problematikou bezpečnosti potravin.
V průběhu roku 2003 byl zprovozněn multifunkční informační portál www.bezpecnostpotravin.cz, a to jak v české, tak i anglické jazykové mutaci. Tento informační kanál přináší 24-hodinový servis aktuálních informací vztahujících se k problematice bezpečnosti potravin, včetně oficiálních vyjádření příslušných orgánů státní zprávy a důležitých informací ze systému  RASFF, tj. evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva. Internetové stránky obsahují rovněž i užitečné odkazy na databáze v oblasti standardů výroby potravin se zaměřením na bezpečnost potravin. Uživatelé internetové stránky mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail list. Na svoji e-mailovou adresu si mohou elektronickou cestou nechávat zasílat aktuální informace s denní, týdenní i s měsíční periodicitou. V letošním roce zprovoznili odborníci ÚZPI na internetových stránkách tzv. A-Z slovník bezpečnosti potravin. Ve spolupráci s 3. LF UK v Praze se připravuje internetová aplikace pro děti, její aktivace je plánována na poslední čtvrtletí roku 2006. Od roku 2003 bylo do redakčního systému webových stránek vloženo více než 4 500 příspěvků.
V rámci činnosti třetí největší oborové knihovny na světě (www.knihovna.uzpi.cz) poskytují pracovníci ÚZPI pro širokou veřejnost službu Infopultu, kde si může laická i odborná veřejnost zadat dotaz (telefonicky na číslo 227 010 227 nebo e-mailem na info@uzpi.cz). Příslušní odborníci položený dotaz do tří dnů zodpoví. Studovna knihovny ÚZPI dále nabízí registrovaným čtenářům možnost zdarma získat potřebné informace z internetu i z elektronických zahraničních časopisů nebo databází Issue Tracker Food Safety a EU Food Law.
Činnosti ICBP se nesoustřeďují pouze na elektronické služby. V červenci 2005 ÚZPI v rámci ICBP zahájilo pořádání vzdělávacích seminářů a přednášek na téma bezpečnost potravin. Základním materiálem, ze kterého ICBP při tvorbě programů vychází, je doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“ a doporučení WHO CINDY. Úkolem vzdělávacích programů je seznamovat různé věkové skupiny veřejnosti, včetně dětí a školní mládeže, se základy zdravé výživy, základními hygienickými a stravovacími pravidly a se systémem bezpečnosti potravin v ČR. Od července 2005 do června 2006 ICBP zorganizovalo 160 výukových programů pro děti ve věku 3–10 let, kterých se zúčastnilo celkem 7 600 dětí. Na základě spolupráce s 3. LF UK v Praze a vedoucí Mateřských center (MC) v ČR byl připraven cyklus přednášek „Prevence onemocnění z potravin“, přednostně určený pro rodiče s malými dětmi. Do května 2006 bylo realizováno 34 přednášek v MC po celé ČR s účastí téměř 500 rodičů.
ICBP společně s Úřadem pro potraviny MZe ČR ve dnech 15. až 24. května 2006, pořádaly informační akci „Dny bezpečnosti potravin“, při které byly spotřebitelské a odborné veřejnosti nabídnuty tematické pořady ve sdělovacích prostředcích, semináře, přednášky na vysokých školách, a v neposlední řadě také doprovodné programy pro žáky mateřských a základních škol (zábavně–naučné- pořady) i programy pro mateřská centra. Při všech akcích byly tradičně rozdávány informační a propagační materiály týkající se problematiky bezpečnosti potravin (potravinářská aditiva, označování potravin, GMO, výživová doporučení apod.). Na zajištění „Dnů bezpečnosti potravin“ spolupracovaly i další organizace, které se bezpečnosti potravin věnují, a to Ministerstvo zdravotnictví, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR, VŠCHT Praha, ČZU, Potravinářská komora a spotřebitelská sdružení.
Za celou dobu činnosti ICBP bylo pro širokou veřejnost vytisknuto více než 100 tisíc kusů propagačních materiálů, které byly distribuovány na odborných akcích (seminářích a přednáškách), na výukových programech pro děti, na odborných výstavách a byly rovněž k dispozici v knihovně ÚZPI.
Cílem IC BP je i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat své služby pro širokou veřejnost, posílit roli systému bezpečnosti potravin s ohledem na práva spotřebitele (vztahy k veřejnosti), příznivě ovlivňovat spotřebitelského chování a návyky a zviditelnit činnost všech organizací zahrnutých do systému bezpečnosti potravin v ČR a EU.
 
Vypracoval: Olaf Deutsch, vedoucí Informačního centra bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze.