Bezpečnost potravin

Informace o výsledcích jednání Ústřední povodňové komise

Vydáno: 4. 4. 2003
Autor:

MŽP, ÚPK projednávalo protipovodňovou ochranu ČR. Aktualizace Povodňového plánu ČR. Záměrem Evropské komise EU je přijetí společné strategie prevence před povodněmi a příprava akčních plánů povodňové ochrany. ŽP

PRAHA (MŽP ČR) – Další z jednání Ústřední povodňové komise (dále jen ÚPK), kde se projednává protipovodňová ochrana v České republice a plnění úkolů, které vyplynuly z katastrofálních povodní v srpnu loňského roku, svolal její předseda a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek na pátek 28. března.
ÚPK vzala na vědomí informaci o materiálech, které podle schváleného harmonogramu prací budou předloženy do konce března k projednání ve vládě. Jedná se o „Zprávu o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR“, „Zprávu o plnění programu prevence před povodněmi“ a „Zprávu o hydrologickém vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“ (která je součástí vládou zadaného projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002) a návrh úprav systému prevence před povodněmi.
Mezi další body, o kterých ÚPK jednala, patřilo například ustavení pracovní skupiny k projednání postupu přípravy a realizace významných investičních opatření v ochraně před povodněmi, která bude především zajišťovat potřebnou meziresortní a územní koordinaci. Dále se projednávaly návrh aktualizace Povodňového plánu ČR, který reaguje na situaci při povodních v srpnu 2002 a aktualizovaný metodický pokyn MŽP k zabezpečení hlásné a povodňové služby v novém systému státní správy. Diskutovalo se o optimalizaci uspořádání orgánů povodňové ochrany, zejména o vztahu mezi stávajícími povodňovými komisemi ucelených povodí a úlohou jednotlivých krajů. ÚPK pověřila ministra Ambrozka, aby ve spolupráci s hejtmany byly projednány navrhované varianty a výsledný návrh pro jednání vlády byl připraven do konce května 2003.
Na pátečním jednání byla ÚPK předložena informace o mezinárodních souvislostech povodňové ochrany České republiky. Záměrem Evropské komise je přijetí společné strategie prevence před povodněmi a příprava akčních plánů povodňové ochrany, které v mezinárodních povodích Labe, Odry a Dunaje zpracovávají příslušné mezinárodní komise, jejichž členem je i ČR. Nejdále pokročily práce v povodí Odry, kde byl společný akční plán schválen v prosinci 2002. Také předsedové vlád středoevropského regionu přijali v Maďarsku tzv. Budapešťskou iniciativou pro posílení mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelného zvládání povodní v prosinci 2002.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 2. 4. 2003