Bezpečnost potravin

ILSI Europe: 3. mezinárodní symposium o potravinářských obalech

Vydáno: 12. 3. 2005
Autor:

Uskutečnilo se v Barceloně (Španělsko) ve dnech 17.–19. listopadu 2004. Je zprostředkován přístup k jednotlivým prezentacím a posterům připraveným pro toto symposium. Je uvedeno šest informačních zpráv ILSI zaměřených na jednotlivé materiály pro potravinářské obaly.

Na základě úspěchu dvou předcházejících symposií, která se uskutečnila v září 1996 v Budapešti a v listopadu 2000 ve Vídni, uspořádala ILSI Europe 3. mezinárodní symposium o potravinářských obalech, které se konalo ve dnech 17.–19. listopadu 2004 v Barceloně.

Cílem tohoto symposia bylo zhodnotit vědecký pokrok v oblasti bezpečnosti, kvality a dohledatelnosti (traceability) balených potravin, informovat o výsledcích probíhajícího výzkumu a podpořit diskusi o budoucím vývoji v oblasti potravinářských obalů.

Problematika potravinářských obalů byla na symposiu rozdělena do šesti sekcí a níže jsou uvedeny referáty (prezentace), které odezněly (byly prezentovány) v rámci jednotlivých sekcí:

 

1. sekce: Odhad expozice

* Reálné odhady příjmu migrantů z potravinářských obalových materiálů

* Prahové hodnoty

* Hodnocení rizika z migrantů z obalů

* Pravděpodobnostní modelování dietetické expozice chemickým migrantům z materiálů, které přicházejí do kontaktu s potravinami

 

2. sekce: Inovace v potravinářských obalech

* Nové pokroky v aktivních a inteligentních obalech pro potraviny

* Nové fenylendiaminantiozonanty pro komodity na bázi přírodního a syntetického kaučuku

* Účinnost antimikrobiálních potravinářských obalových materiálů

* Jak nanotechnologie a synchrotronní rentgenová analýza může pomoci zvýšit kvalitu balených potravin

 

3. sekce: Opětovné použití obalových materiálů – ekologické aspekty

* Rozdílné způsoby opětovného použití s ohledem na různé materiály

* Kontaminace lahví z HDPE na mléko po spotřebování obsahu a návrh procesu recyklace “bottle-to-bottle” (případ od případu)

* Hodnocení bezpečnosti potravinářských obalů z papíru a lepenky (kartonu): chemická analýza a genotoxicita možného kontaminantu v obalu

* RPTA protokol pro průmysl pro analýzu recyklované lepenky určené pro potravinářské obaly. Aktuální stav v roce 2004

 

 4. sekce: Migrace z obalů

* Matematické modelování migrace – vhodný prostředek pro výkonné autority

* Kontaminanty související s materiály v kontaktu s potravinami – co nacházíme a co to znamená?

* Aplikace metody konečného prvku (finite element method, FEM) pro simulaci uvolňování aditiv z vícevrstvých obalů

* Perfluor chemikálie: potenciální migrace z potravinářských obalů

 

5. sekce: Vnímání rizika – komunikace rizika – Dosledovatelnost (Traceability)

* Požadavky na komunikaci rizika u potravinářských obalů

* Dosledovatelnost plastových obalových materiálů určených pro kontakt s potravinou

* Aspekty dosledovatelnosti v potravinářské legislativě (zaměřeno na obaly)

 

6. sekce: Projekty financované Evropskou komisí

* Výzkumný program EU – Biosafepaper (Aplikace bioanalýzy pro hodnocení bezpečnosti papíru a lepenky určené pro kontakt s potravinami)

* Modelování migrace z plastu přicházejícího do kontaktu s potravinou do potraviny jako nový prostředek pro odhad zatížení spotřebitele 

* Funkční bariery: vlastnosti a hodnocení

* Aktivity JRC na poli expozice

 

Závěr symposia

* Kritické zhodnocení pokroku dosaženého na poli vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin a kvality obalových materiálů

 

Součástí konference byla posterová sekce (je zprostředkován přístup k jednotlivým posterům).

V souvislosti s obalovými materiály byla v rámci ILSI Europe vypracována série odborných zpráv zaměřených na jednotlivé obalové materiály, a to:

1. PET, obalové materiály (červenec 2000)

2. Polystyren pro potraviny (květen 2002)

3. Polypropylen jako obalový materiál pro potraviny a nápoje (červenec 2002)
4. Polyetylen jako obal pro potraviny (duben 2003)

5. Polyvinylchlorid jako obal pro potraviny (červen 2003)
6. Papír a lepenka jako obal pro potraviny (říjen 2004)