Bezpečnost potravin

Hodnocení veterinární kontroly v Nizozemí a ČR úřadem FVO

Vydáno: 16. 9. 2005
Autor:

V Nizozemí byl inspektory Evropské komise hodnocen systém veterinární kontroly při dovozu, přičemž byl zjištěn nedostatek veterinářů. Malé nedostatky byly zjištěny při hodnocení welfare zvířat v Nizozemí a ČR.

Veterinární inspekce dovozu do Nizozemí

Při kontrole „hraničního systému“ v Nizození, která byla prováděna inspektory Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) Evropské komise (zpráva bude zveřejněna na stránkách DG SANCO) byl vyhodnocen systém dovozu jako funkční, ale vyskytla se řada nedostatků. Některá legislativní ustanovení nebyla transponována vůbec, nebo byla, ale nesprávně. Počet veterinářů je nedostačující. V některých případech bylo zjištěno neuspokojivé čištění skladišť a nedostatečná opatření, pokud jde o zacházení s kuchyňskými odpady. Nebylo možno ověřit, zda kuchyňské odpady byly zničeny tak, jak je požadováno.

Inspekce welfare zvířat v Nizozemí

Zpráva o inspekci welfare nosnic, prasat a telat na farmách prováděné v únoru 2005 v Nizozemí (zpráva 7512/2005) hodnotí systém kontroly jako vyhovující, se splněním opatření stanovených předcházející kontrolou. Nesrovnalosti byly zjištěny v dokumentaci týkající se nosnic.

Veterinární inspekce v ČR

Inspekce prováděná FVO v době mezi 10. – 14. 1. 2005 (zpráva 7519/2005)

měla za cíl prověřit stav aplikace legislativy Společenství týkající se welfare zvířat a prověřit provedení nápravy nedostatků zjištěných při předcházející kontrole uskutečněné před přistoupením ČR k EU. Inspekce zahrnovala kontrolu právních a administrativních opatření týkajících se welfare nosnic, přepravy zvířat a zacházení s nimi na jatkách.

Ze zprávy vyplývá, že všechny kompetentní české dozorové orgány disponují uspokojivým systémem kontroly. Relevantní legislativa byla transponována a veterinární inspektoři dostali odpovídající školení. Pokud jde o nosnice, jsou existující opatření vyhovující, pokud jde o transport zvířat, není ověřována délka trvání tras a plány tras. V této oblasti je třeba přijmout určitá opatření.

Podle hodnocení byl dosažen velký pokrok v požadavcích na welfare zvířat. Tok informací mezi různými úrovněmi dozorových orgánů je hodnocen jako vyhovující.

EU Food Law, 2005, č. 222, s. 9-10