Bezpečnost potravin

Hladina dioxinů v dětské výživě v Británii významně poklesla

Vydáno: 21. 3. 2004
Autor:

Výsledky šetření FSA prokázaly, že hladina škodlivých dioxinů a dioxinu podobných polychlorovaných bifenylů (PCB) ve výrobcích dětské výživy se v posledních pěti letech v Velké Británii výrazně snížila a v současné době je obecně velmi nízká.

Britské úřady pro kontrolu potravin zjistily, že hladina škodlivých chemických látek, dioxinů a dioxinu podobných polychlorovaných bifenylů (PCB) ve výrobcích dětské výživy se v posledních pěti letech v Británii výrazně snížila a v současné době je obecně velmi nízká. Podle závěrů šetření prováděného Úřadem pro potravinové standardy (FSA) se hladina dioxinů v dětské výživě snížila v kontextu s výsledky ostatních šetření, zaměřených na tyto látky i v jiných potravinách. Dioxiny a PBC jsou jedovaté škodliviny dlouhodobě znečišťující životní prostředí, vznikající jako nežádoucí vedlejší produkty procesů spalování odpadu obsahujícího chlorované látky či jako vedlejší produkty v chemické výrobě chlorovaných látek (například při výrobě pesticidů nebo bělení papíru chlorem).
Působení dioxinů a PCB na lidské zdraví je středem zájmu zejména proto, že existuje potenciální zdravotní riziko spojené s dlouhodobou konzumací potravin obsahujících dioxiny ve vyšším množství. V rámci studie FSA byly analyzovány na obsah dioxinů a PCB vzorky dětské výživy odebrané z obchodů ve Velké Británii v letech 1998, 2001 a 2003. Podle závěrů výzkumu FSA by u dětí, kterým je podávána mléčná výživa, neměla být překročena hodnota TDI (tolerovatelný denní příjem) pro dioxiny a PCB (2 pg WHO-TEQ/kg tělesné hmotnosti za den). Ve zprávě FSA se konstatuje, že ačkoliv nejsou pro dioxiny v dětské výživě stanoveny speciální mezní hodnoty, nebyla u žádného vzorku na bázi mléka testovaného v roce 2003 zjištěna hodnota, která by překračovala existující limity EU pro dioxiny v mléce a mléčných výrobcích. Obdobné výsledky byly získány pro výrobky na bázi sóji, pro které rovněž nejsou stanoveny žádné limity na obsah dioxinů. FSA ale zjistil, že obsah dioxinů v sójových výrobcích byl rovněž hluboko pod limitem určeným pro mléčné výrobky. Obecně bylo konstatováno, že se hladina dioxinů a PCB v britských potravinách snížila během posledních tří let zhruba o 50 %, a že není žádný důvod k tomu, aby rodiče jakkoliv měnili používaný druh nebo značku dětské výživy.
http://www.nutraingredients.com