Bezpečnost potravin

Greenpeace: Reforma Evropského úřadu pro bezpečnost potravin  je nutná

Vydáno: 26. 6. 2007
Autor: pospisilova

Podle organizace EFSA neplní funkci nezávislého kontrolního orgánu.

Aktivisté Greenpeace, kteří v pondělí 25. 6. protestovali na poli Zkušební stanice v Nechanicích u Hradce Králové, svým protestem chtěli poukázat na to, že zde pokusně pěstovaná geneticky modifikovaná (GM) kukuřice NK 603 firmy Monsanto prokazatelně představuje riziko pro zdraví zvířat i lidí. Ukázala to studie profesora Séraliniho z laboratoře CRIIGEN Univerzity v Caen. Vzhledem k tomu, že jde již o druhý jasně doložený případ povolení nebezpečné plodiny pro evropský trh, Greenpeace požaduje reformu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který neplní funkci nezávislé kontrolní instance.
 
Francouzský vládní expert pro biotechnologie profesor Séralini analýzou krmné studie firmy Monsanto prokázal, že laboratorní potkani živení NK 603 vykazují abnormality ve vývoji řady vnitřních orgánů.  Již v březnu tohoto roku tentýž vědec publikoval peer-rewieved studii v renomovaném časopise Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v níž dokázal, že kukuřice MON 863 firmy Monsanto působí toxicky na vnitřní orgány jí krmených zvířat. Také v případě NK 603 došel Séralini ke stejnému závěru.
 
Alarmující je, že poradní orgán EU ve věci schvalování GMO, EFSA, znal fakta z obou studií. Přesto doporučil Evropské komisi povolit oba produkty pro evropský trh. Jak MON 863, tak i NK 603 byly schváleny jako krmivo i jako potravina.
 
Na nadcházejícím zasedání Rady ministrů pro životní prostředí v Lucemburku budou účastníci řešit problém rizikové analýzy GMO s poukazem na případ MON 863. Již vloni Rada podrobila stávající systém analýzy silné kritice. Evropská komise musí začít tyto nedostatky řešit – zejména způsob, jakým EFSA znevažuje legislativu upravující vyhodnocení rizika v podobě směrnice 2001/18/EC3). EFSA nebere v potaz dlouhodobé účinky GMO, přehlíží nesouhlasné názory vědců i obavy členských států. Zejména však zakládá rizikovou analýzu výhradně na údajích předložených samotným žadatelem. I když data Monsanta vykazovala potenciálně negativní účinky na zdraví, EFSA je podrobně nezkoumala a spokojila se se závěry žadatele. Takovým postupem se zpronevěřuje principu nezávisle působícího kontrolního úřadu.
 
Případy GM kukuřice MON 863 a NK 603 ukazují nečekané škodlivé účinky GMO na zdraví a potvrzují, že krátkodobý výzkum toxicity nepostihuje dlouhodobé či chronické dopady. Greenpeace proto žádá, aby se ministři na jednání zasadili o dodržování všech předpisů ze strany EFSA i Evropské komise. Až do doby, kdy proces povolování GM plodin bude založen na korektní, nezávislé a plně transparentní rizikové analýze je třeba vyhlásit moratorium na všechna dosud vydaná povolení pro GMO a zrušit povolení pro kukuřici MON 863. Zároveň žádá Českou republiku, aby uplatnila bezpečnostní doložku (čl. 23 Směrnice 2001/18) a zakázala prodej kukuřice MON 863.
 
Zdroj: Tisková zpráva Greenpeace, 25. 6. 07