Bezpečnost potravin

Geneticky upravené plodiny mohou ohrozit zisky českého zemědělství

Vydáno: 23. 2. 2004
Autor:

Přenos pylu z porostů GM plodin může ekonomicky ohrozit ekofarmy, které nesmějí používat žádné GMO. Jestliže kontrola zjistí, že bioprodukt obsahuje transgen, následuje sankce odepření vydání osvědčení na bioprodukt. ČIŽP již v několika případech uvalila sankce za neoznačování výrobků z RR sóji.

Současné dění kolem GMO je mimořádně rušné. Na rozdíl od předchozích let, kdy se diskutovaly zejména otázky zdravotní a ekologické bezpečnosti, se pozornost obrací k praktickým otázkám komerčního využití GM plodin.

Přenos pylu z porostů GM plodin může ekonomicky ohrozit ekofarmy, které nesmějí používat žádné GMO. Jestliže kontrola zjistí, že bioprodukt obsahuje transgen, následuje sankce odepření vydání osvědčení na bioprodukt. Kontaminovaný produkt pak může být prodán pouze jako konvenční (samozřejmě s nižší cenou). Navíc ministerstvo zemědělství zahájí s postiženým farmářem řízení, jehož výsledkem může být pokuta až 50 000 Kč (ale může to být i zrušení registrace a vrácení poskytnuté dotace).
Praxe nakládání s GMO bude určena vývojem názorů v EU a od května 2004 bude platná i v ČR. Probíhá intenzivní hledání obecně přijatelného kompromisu a lze čekat, že hlavní sporné otázky budou vyřešeny letos. O konfliktnosti situace svědčí zpráva The Guardien z 9. února, že úřady ve Walesu a Skotsku odmítly dát povolení k pěstování GM kukuřice, kterou vláda chtěla povolit, a zablokovaly tak její pěstování i v Anglii.
Pozoruhodná je informace vycházející z oficiálních dat amerického ministerstva zemědělství, která uvádí, že v letech 1996-2003 došlo v USA k nárůstu spotřeby herbicidů. Příčinou je zaplevelování následných plodin GM plodinami rezistentními k některým herbicidům (viz: http://www.biotech-info.net/technicalpaper6.html). Zdá se tedy, že nebezpečí přenosu rezistence vůči pesticidům, na které mnozí vědci poukazovali již před léty, se stalo realitou.
Na domácí scéně se pozornost veřejnosti soustředila na projednávání návrhu nového zákona o GMO a zejména na zapsání první GM odrůdy na seznam pro běžné komerční pěstování. Jde o kukuřici MON 810 s vneseným genem pro produkci Bt-toxinu proti zavíječi kukuřičnému. Rozhodnutí umožňuje zahájit registraci odrůdy již v roce 2004. Když vše půjde bez komplikací, lze očekávat zakládání prvních komerčních porostů MON 810 v roce 2007 nebo 2008.
Stranou pozornosti zůstává, že již od roku 2001 je do ČR povolen dovoz bobů RR sóji (Roundup-ready s odolností vůči tomuto herbicidu) k dalšímu zpracování (nikoli k pěstování). Formálně je tedy vše v pořádku.
Výsledky kontroly krmiv však prokázaly přítomnost GMO v 75 procentech odebraných vzorků sójových extrahovaných šrotů u výrobců krmiv, přičemž ani jeden nedeklaroval obsah GMO. Dokonce i u kukuřice a řepky z domácí produkce byl jeden pozitivní nález a několik podezřelých vzorků (žádná GM kukuřice nebo řepka není povolena pro běžné pěstování nebo dovoz).
Je zřejmé, že většina dovozců a výrobců neplní povinnost označovat GMO (RR sóju a výrobky z ní odvozené), a vystavují tak své odběratele nebezpečí postihu. Česká inspekce životního prostředí již v několika případech uvalila sankce za neoznačování výrobků z RR sóji.
V ekologickém zemědělství je používání GMO (kromě vakcín) zakázáno. Kontrola ve dvou případech prokázala přítomnost GMO v nakoupených krmivech. Ekofarmy dostaly pokutu a bylo jim odebráno osvědčení na produkty z postiženého chovu zvířat. Jedna přitom měla smluvně s výrobcem krmiva uvedeno, že dodávaná krmiva musí vyhovovat zákonu o ekologickém zemědělství.
Obdobně jako ekologičtí zemědělci jsou ohroženi všichni výrobci potravin a krmiv, kde se sója a výrobky z ní pocházející používají.
Většina obchodních řetězců totiž reagovala na rezervovaný postoj spotřebitele ke GMO tím, že deklaruje svým zákazníkům, že jimi prodávané potraviny jsou tzv. GMO free. Pokud dodavatel dodá výrobek s obsahem GMOa dojde k poškození pověsti obchodu, lze očekávat soudní vymáhání náhrady na dodavateli. To může znamenat likvidaci výrobce.
Vněkterých zemích EU spotřebitelé vyžadují, aby ani zvířata, z nichž pocházejí potraviny, které nakupují (maso, mléko, vejce atd.), nebyla krmena krmivy s obsahem GMO.
Pokud tedy nedojde v ČR k radikálnímu obratu a všechny osoby, které se účastní toku zpracování a distribuce surovin a výrobků GMO původu (v současnosti RR sóji) nebudou odpovědně plnit zákonnou povinnost o označování GMO, může to znamenat ztrátu exportních příležitostí a v konečném důsledku na tom proděláme jako daňoví poplatníci všichni.
Roman Rozsypal (MF Dnes)

http://www.ekolist.cz

EkoList, 23. 2. 2004