Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná rýže „LL RICE 601“

Vydáno: 8. 9. 2006
Autor:

Evropská komise (EK) 18. srpna 2006 obdržela informaci od kompetentní autority USA o nálezu stop neautorizované geneticky modifikované (dále „GM“) rýže „LL RICE 601“ v merkantilu. Pravděpodobně se jedná o produkty ze sklizně roku 2005.

Neautorizovaná GM rýže se tak v rámci USA a potažmo EU mohla dostat do potravinového řetězce. Uvedená GM rýže nikdy nebyla předmětem registračního procesu v rámci USA, ani v rámci Evropské unie nebyla podána žádost o její registraci. Dle evropské legislativy ani stopové množství takovéhoto produktu v potravinách či krmivech není vzhledem k chybějící registraci akceptovatelné. Komise přezkoumala možnosti/nutnost následných opatření k ochraně trhu Evropské unie před dovozem produktů s neschválenou genetickou modifikací. Odpoledne dne 23. srpna Komise přijala rozhodnutí č. 2006/578/EC o mimořádných opatřeních týkajících se neschváleného GM organismu „LL RICE 601“ v produktech z rýže. Komise zavádí povinnost operátorů uvádějících na trh EU rýži pocházející z USA doložit laboratorními rozbory – certifikáty vydanými akreditovanými laboratořemi, že neobsahuje příměsi GM rýže „LL RICE 601“ a dále zavádí povinnost jednotlivým členských státům provádět monitoring výskytu této GM rýže v produktech již uvedených na trh.

 

Výše uvedené události připomínají dřívější případ geneticky modifikované kukuřice Bt 10, kdy osivo obsahující neschválený hybrid GM kukuřice Bt 10 bylo neúmyslně využíváno pro pěstování v USA v letech 2001 až 2004. Již od roku 2001 se pravděpodobně mohla neautorizovaná kukuřice Bt 10 dostávat i na společný trh EU. Na základě Rozhodnutí Komise 2005/317/EC ze dne 18. dubna 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se produktů získaných z neautorizované kukuřice Bt 10 členské státy prováděly odběry vzorků týkající se možné kontaminace kukuřicí Bt 10 v krmivech obsahujících GM kukuřici. Rozhodnutí bylo podrobeno přezkumu v říjnu 2005 a následně v březnu 2006. V ČR dosud nebyla kukuřice Bt 10 detekována.

 

Vzhledem k obsahu Rozhodnutí Komise č. 2006/578/EC budou v ČR kontroly v největší míře prováděny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále „SZPI“). SZPI má v současné době k dispozici detekční metody, bude průběžně provádět odběry vzorků rýže v rámci obchodní sítě. Nezávisle na kontrolách SZPI, provádí odběry vzorků rýže v tržní síti ČR i specializované pracoviště Centra hygieny potravinových řetězců při Státním zdravotním ústavu (CHPŘ SZÚ) a to v návaznosti na další dlouhodobé monitorovací aktivity týkající se GMO. Celní správa ČR, provádí v součinnosti s SZPI kontroly zásilek dlouhozrnné rýže s původem z USA při propouštění zboží do celního režimu volného oběhu (zásilku musí doprovázet certifikát potvrzující nepřítomnost nepovolené genetické modifikace). Celní orgány registrují ve své evidenci za období 1. 1.– 24. 8. 2006 pouze jediný případ dovozu dlouhozrnné rýže KN 1006 20 96 z USA v množství 100 kg, který byl uskutečněn dne 23. 5. 2006. Z pohledu ČR se dle aktuálních informací jedná pouze o okrajovou záležitost. Případné příměsi GM rýže v konvenční dlouhozrnné rýži dle dostupných informací naznamenají riziko pro zdraví lidí ani zvířat.

 

Zdroj: MZe, 7. 9. 06