Bezpečnost potravin

Fond solidarity EU pro rychlou pomoc při živelních pohromách

Vydáno: 21. 9. 2002
Autor:

dohoda hlavních orgánů EU o financování nouzové pomoci členským státům při živelních katastrofách, návrh na roční částku 1 mld. EUR pro Fond solidarity

Na základě doporučení komisařky pro rozpočet Michaele Schreyerové schválila Evropská komise návrh dohody mezi institucemi Unie, to je mezi Evropským parlamentem, Evropskou radou a Evropskou komisí, na zřízení Fondu solidarity EU. „Nedávné ničivé povodně jasně ukázaly, že lidé očekávají od EU v souvislosti s podobnými katastrofami bezprostřední finanční pomoc“, uvedla komisařka. Komise proto navrhla zřízení Fondu solidarity EU, který v případě vážných pohrom v členských státech nebo kandidátských zemích umožní poskytnutí rychlé pomoci. Komise navrhuje roční částku určenou pro tento účel z fondu rozvoje v maximální výši 1 mld. EUR, z níž by pro rok 2002 mělo být uvolněno asi 500 mil. EUR. Čtvrtina celkové roční částky finančních prostředků Fondu solidarity by měla být uchována jako rezerva vždy do 1. října každého roku. Evropský parlament a Evropská rada již přivítaly vytvoření Fondu solidarity. Finanční prostředky z tohoto fondu by v případě katastrofy mohly být uvolněny teprve na základě dohody mezi EP, Radou a Komisí. Komise má v takovém případě předložit návrh na rozpočtovou změnu a zahájit „trialog“ zajišťující okamžitou dohodu obou složek rozpočtového orgánu při jediném čtení návrhu na nezbytnou pomoc a zanesení potřebné sumy finančních prostředků do rozpočtu.
ICEU – Týden v Evropě, 9.–15.9.2002, s. 2 (Jav)