Bezpečnost potravin

Evropský projekt INPLISTA pro potravinářské podniky

Vydáno: 8. 4. 2007
Autor: pospisilova

ÚZPI se podílí na projektu, jehož cílem je podpora malých a středních podniků (SME) v důsledku zlepšení informovanosti ohledně vytváření systémů bezpečnosti potravin i v souvislosti s požadavky obchodních řetězců.

Ve dnech 3. – 4. dubna 2007 se konalo ve Vídni zahajovací jednání k projektu INPLISTA (FP6-51896), který je zaměřen na zlepšení informovanosti malých a středních podniků (SME) ohledně zajišťování bezpečnosti potravin, a který je proto zařazen do 6. rámcového programu EU, priorita 5.5: „Kvalita a bezpečnost potravin“. Projekt je plánován na období 4/2007 – 3/2009 a řešení se zúčastní 16 organizací z 14 evropských zemí. Cílem projektu je shromáždit a šířit podrobnější informace ohledně požadavků obchodních řetězců především se zaměřením na obory zpracování masa, mléka a ovoce a zeleniny, v nichž jsou z hlediska bezpečnosti potravin nejčastější problémy. Kromě toho mají být shromážděny a šířeny informace ohledně zajištění dohledatelnosti (traceability) historie výrobku, ohledně požadavků týkajících se potravin vyrobených s využitím geneticky modifikovaných organismů (GMO) a ohledně potravinových alergenů. Materiály a školení mají pomoci podnikům (SME) při zavedení vhodného systému kvality a dohledatelnosti, systému zacházení s alergeny a s GMO.
Hlavní úlohu v této podpůrné akci hrají předpisy a normy: HACCP, BRC-GFS, IFS, EUREPGAP, EFSIS, Dutch HACCP, ISO 22 000 a Codex Alimentarius. Cílem je umožnit podnikatelům lepší orientaci v těchto materiálech a zdůraznit specifické požadavky pro výše jmenovaná výrobní odvětví.
V rámci tohoto projektu se počítá s využitím výsledků předcházejících výzkumných aktivit jako např. GOODFOOD (IP 508774(, TRACEABILITY (JRC 1122), GMO (JRC 4211), Support for the implementation of GMO legislation (JRC 1211) a projektů TP 5 FOODTRACE (02202), FOODSAFE (00518) a Food Chain Traceability for SME (QLK-CT 2000-40801).
 
Na řešení projektu se zúčastňují:
TTZ BioNord (Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven), Německo – výzkum a transfer technologií (potraviny, životní prostředí, metody analýzy)
LVA (Lebensmittelversuchsanstelt, Vídeň), Rakousko – potravinářský výzkum, služby, poradenství, audity
AFSG (Wageningen Agrotechnology & Food Innovation), Nizozemí – univerzitní a výzkumné centrum (vzdělávání a zemědělsko-potravinářský výzkum)
ISA Cert (International Supplier Auditing, Ede), Nizozemí, experti v řadě zemí světa – poradenství ohledně norem bezpečnosti potravin, certifikace a audity
CSQA (Certificationi Srl), Itálie, partner ISA, hlavní certifikační orgán v Itálii – poradenství, certifikace a audity
IRTA Monells (Institut de Recerca i Tecnologia de Alimentaria, Girona), Španělsko, spadá pod Government of Catalonia, součástí je poloprovoz Center of New Technologies in Food Processing – CENTA– – zaměřeno především na výzkum a vývoj masných technologií
DEFRA (Department for Enviroment, Food and Rural Affairs, Central Science Laboratory, York), Velká Británie – výzkum v oblasti životního prostředí, potravin a venkova, projekty na téma alergeny, pesticidy, rezidua veterinárních prostředků, GMO, projekt PETER – traceability, vývoj analytických metod, chemické analýzy
AFRC (Ashtown Food Research Centre – divize Úřadu pro rozvoj zemědělství a potravinářství –Teagasc, 4 pracoviště: Ashtown, Dublin, Moorepark, Cork), National Research Centre (NFC) – výzkum, marketing, poradenství, certifikace, audity, vývoj norem, vzdělávání
SIK (Swedish Institut for Food and Biotechnology, Göteborg – součást SP Technol. Res. Inst. of Sweden), Švédsko – potravinářský a biotechnologický výzkum, zavádění norem bezpečnosti, poradenství, audity
BIOZOON (Food innovations GmbH, Bremerhaven), Německo – vývoj nových výrobků, analýzy trhu
ETAT (Food Industrial Research and Technological Development Company, Atheny), Řecko, spadá pod Ministerstvo průmyslu a privátních podniků – výzkum, laboratorní analýzy, transfer, poradenství
C&C (Campden & Chorleywood, Budapešť – dceřiná společnost CCFRA , UK), Maďarsko – vývoj, poradenství, audity, vzdělávání
UZPI (Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha), ČR – šíření informací, poradenství, vzdělávání
CTT (Centrum transferu technologii, Gdaňsk), Polsko – poradenství, zapojení do mezinárodní sítě IRC (Innovation Relay Center)
PRODUKTIVNOT (poslovodno svetovanje, Ljubljana) Slovinsko – poradenství
USAMV (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cluj), Rumunsko – vzdělávání, výzkum
 
Řešení, tzn. příprava materiálů, realizace školení a zpracování a provoz webových stránek, je rozděleno do 7 pracovních úseků (WP). Koordinátorem prací (WP 1) je TTZ, přípravu obecného školení o normách zajištění bezpečnosti potravin (WP 2) zajišťuje ISA Cert, skupinu pro přípravu školení pro sektor zpracování masa, mléka ovoce a zeleniny (WP 3) vede IRTA Monells, skupinu pro přípravu školení ohledně dohledatelnosti, GMO a alergenů (WP 4) vede DEFRA, koordinaci realizace obecných školení o normách zajištění bezpečnosti potravin (WP 5) zajišťuje TTZ, koordinaci realizace školení zaměřených na tři vybraná potravinářská odvětví a na tři vybrané průřezové problematiky (viz výše) zajišťuje C&C, přípravu a provoz webových stránek zajišťuje AFSG (začátek provozu 5/07).
Výsledkem má být realizace jednodenního „všeobecného“ školení o normách zajištění bezpečnosti potravin ve všech 15  účastnických zemích, a dvou jednodenních školení na 6 výše uvedených oborových či průřezových specifických témat. Informační materiály budou kromě toho vystaveny na webových stránkách a zveřejněny i prostřednictvím dalších médií.
 
Zpracovala Ing. Suková, ÚZPI, Praha