Bezpečnost potravin

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Vydáno: 26. 9. 2005
Autor:

Představení nového orgánu EU, který byl vytvořen za účelem posílení evropské obrany proti infekčním nemocem (včetně nemocem z potravin).

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je nový orgán Evropské unie, který byl vytvořen za účelem posílení evropské obrany proti infekčním nemocem. Byl zřízen ustanovením Evropského parlamentu a Rady č. 851/2004. Analogickým orgánem v USA je CDC. Důvodem pro vznik takovéto organizace je skutečnost, že se v současnosti epidemie infekčních onemocnění mohou šířit mezi jednotlivými státy nesmírně rychle. Z tohoto důvodu je nezbytná funkční a koordinovaná spolupráce mezi národními úřady ochrany veřejného zdraví.

 

ECDC má být relativně malý, ale efektivní orgán EU. Bude spolupracovat s národními orgány ochrany veřejného zdraví v zemích EU a EEA/EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko) a bude se snažit o posílení a rozvinutí celoevropské surveillance nemocí a systémů včasného varování. Ve spolupráci s národními experty má ECDC též tvořit odborná doporučení k rizikům způsobeným novými infekčními nemocemi.

 

V čele ECDC stojí ředitel (první ředitelkou se stala Zsuzsanna Jakab, která byla do té doby nejvyšším státním úředníkem maďarského Ministerstva zdravotnictví) a na činnost dohlíží správní rada (Management Board) vedená předsedou správní rady. Správní rada je složena z jednoho člena z každého státu EU (celkem tedy 25), dále ze dvou členů zvolených Evropským parlamentem a ze tří členů reprezentujících Evropskou komisi. Každý člen správní rady má svého oficiálně nominovaného zástupce. Mezi nejdůležitější činnosti správní rady patří:

* dohled a kontrola nad činností ředitelky a pracovníků ECDC,

* schvalování rozpočtu a ročního plánu práce,

* dohled nad rozvojem dlouhodobých strategií ECDC.

 

Na činnosti ECDC se dále podílí poradní sbor (Advisory Forum), který je veden ředitelkou ECDC. Poradní sbor se skládá z jednoho člena z každého státu EU (celkem tedy opět 25) a ze tří členů (bez hlasovacího práva) navržených Evropskou komisí, kteří zastupují např. zdravotnické nevládní organizace, skupiny pacientů, akademická či profesní sdružení. Mezi nejdůležitější činnosti poradního sboru patří:

* dohled nad kvalitou odborné činnosti ECDC,

* výměna odborných zkušeností.

 

V současné době se upřesňuje způsob práce a komunikace s témto poradním orgánem v případě řešení krizové situace. Bude se zřejmě preferovat telefonní konference, případně videokonference.

Místem sídla ECDC je od 1. října město Solna v blízkosti Stockholmu (Švédsko).

 

Zprávy CEM (SZÚ) 14, 2005, č. 7, s. 335–336

 

Pozn.

Internetová stránka ECDC: www.ecdc.eu.int

Postavení ECDC v systému zajišťování bezpečnosti potravin v ČR

Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi WHO a ECDC