Bezpečnost potravin

EU schválila uvádění GM-řepky olejné na belgický trh

Vydáno: 22. 4. 2007
Autor: pospisilova

Komise schválila pro Belgii dovoz a využívání GM-kultivarů řepky Ms8, Rf13, ale nesouhlasí s jejím pěstováním. GM-řepkový olej lze uvádět na trh na základě nařízení 258/1997 o potravinách nového typu.

Podle směrnice 2001/18/ES je pro uvedení konkrétní potraviny s GMO nebo vyrobené pomocí genetických modifikací nutný souhlas podle stanoveného postupu. Společnost Bayer BioScience předložila příslušnému belgickému úřadu notifikaci týkající se pěstování a dovozu geneticky modifikované řepky olejné (Brassica napus L., Ms8, Rf13 a kříženců Ms8 x Rf13) a produktů z ní, a to pro stejné využití jako u běžné řepky (jako krmivo a technické účely), kromě využití jako potraviny. Důvodem GM bylo zvýšení odolnosti vůči herbicidu glufosinát amonný. Belgický úřad vypracoval hodnotící zprávu, podle níž lze GM-kultivary využít ke stejným účelům jako jinou řepku (kromě využití do potravin), ale neakceptoval jejich pěstování. Tato zpráva byla předána k posouzení Komisi a příslušným orgánům členských států. S ohledem na námitky belgického úřadu a některých členských států se úřad EFSA ve svém stanovisku omezil jen na schválení dovozu a zpracování GM-řepky, nikoli na její pěstování. Podle stanoviska úřadu EFSA tyto kultivary jsou stejně bezpečné jako tradiční. Komise vydala na základě tohoto stanoviska rozhodnutí 2007/232/ES. Schválení výše uvedených plodin je vydáno na období deseti let. Je požadováno striktní dodržování požadavků na monitoring, označování GM-produktů a na zabránění křížové kontaminace s konvenčními produkty.
Olej z GM-řepky byl již dříve uveden na trh na základě čl. 5 nařízení 258/1997/ES o potravinách nového typu. V důsledku toho podléhá požadavkům uvedeným v nařízení 1829/2003/ES o GM-potravinách a krmivech, tzn. je povoleno jej uvést na trh a používat v souladu s podmínkami stanovenými v registru pro GM-potraviny a krmiva.