Bezpečnost potravin

EK navrhuje částku 728 milionů EUR pro regiony zasažené povodněmi

Vydáno: 16. 11. 2002
Autor:

následky povodní, EU, ČR, 129 mil. eur ČR, Fond solidarity,

Evropská komise dnes navrhla poskytnutí částky 728 milionů € na pomoc při zmírnění následků způsobených letošními ničivými záplavami. Jde o první použití nově vytvořeného Fondu solidarity. Z uvolněné částky má připadnout 444 milionů € Německu, 134 milionů € Rakousku, 129 milionů € České republice a 21 milionů € Francii. Fond solidarity byl zřízen v průběhu pouhých 3 měsíců a má zajistit rychlou finanční pomoc v případě velkých katastrof. Prostředky fondu jsou nyní k dispozici. Fond lze mimo jiné využít k obnově nezbytné infrastruktury a zařízení. Dnešní návrhy počítají se schválením ze strany Evropského parlamentu a Rady v jejich roli rozpočtových orgánů. Po tomto schválení bude Komise moci koncem roku začít provádět platby.
Komisařka pro rozpočet Michaele Schreyer komentovala dnešní první uplatnění prostředků z Fondu a návrh dodatečného a novelizovaného rozpočtu takto: „Tento fond je zcela novým politickým instrumentem Evropské solidarity pro případy škod způsobených závažnými přírodními katastrofami. Jsem ráda, že jsme dokázali fond zřídit tak rychle“. Komisař pro regionální politiku Michel Barnier, který fond řídí, řekl: „Jsem přesvědčen, že kromě samotného finančního dopadu mají dnešní návrhy zásadní význam i v tom, že ukazují, o co vlastně v EU jde: je to společenství podpory, které pomáhá navrátit do provozního stavu nemocnice, školy, mosty a cesty v členských státech a v kandidátské zemi, které byly postiženy ničivými záplavami letošního léta.” Günter Verheugen, komisař odpovídající za rozšíření, k tomu dodal: „Příspěvek z tohoto fondu na zmírnění zkázy, které jsem byl svědkem v České republice, je jasným projevem solidarity, se kterou mohou kandidátské země i v budoucnu počítat, až se stanou členskými státy”.
Podle nejnovějších informací jsou nyní odhady celkových ztrát v Německu, Rakousku a České republice sice vysoké, ale přece jen nižší, než se původně odhadovalo: v současné době se celkové škody v Německu odhadují na 9 151 milionů €, v Rakousku na 2 939 milionů € a v České republice na 2 341 milionů €. Francie předložila žádost s odhadem škod způsobených povodněmi ve výši 834.5 milionů €.
Na základě těchto revidovaných odhadů škod navrhuje Komise poskytnout postiženým zemím celkem 728 milionů €, z toho 444 milionů € Německu, 134 milionů € Rakousku, 129 milionů € České republice a 21 milionů € Francii.
Fond, který má roční objem ve výši 1 miliardy €, lze použít na tyto účely:
Obnova a návrat do provozuschopného stavu u infrastruktury a zařízení v oblasti energetiky, vodovodů a kanalizací, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a školství.
Zajištění ubytování a financování záchranných služeb na pomoc postiženému obyvatelstvu.
Zajištění preventivních infrastruktur a opatření na okamžité zajištění ochrany kulturních památek.
Úklid a vyčištění postižených oblastí včetně přírodních zón.

Poznámka:
Po záplavách, které postihly Evropu v srpnu 2002, bylo rozhodnuto zřídit nový finanční nástroj EU, jehož prostřednictvím se bude poskytovat naléhavá pomoc členským státům a kandidátským zemím v případě velkých přírodních katastrof.
Komise navrhla uzavřít interinstitucionální dohodu (mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí), která by umožnila uvolnit každým rokem až 1 miliardu € mimo příslušné rozpočtové kapitoly s cílem použít tyto prostředky na nouzovou pomoc. Komise také navrhla Směrnici Rady, kterou se zřizuje Fond solidarity Evropské unie. Směrnice má obsahovat konkrétní ustanovení a podmínky, za kterých lze čerpat prostředky z nově založeného fondu.
Politické dohody o návrzích mezi Parlamentem a Radou bylo dosaženo na jednání dne 22. října 2002. Interinstitucionální dohoda byla přijata dne 7. listopadu a její právní základ dne 11. listopadu 2002.
Předpokladem k čerpání prostředků z Fondu solidarity je, aby postižené země provedly přesné vyhodnocení škod a splnily určitá kritéria nastavená tak, aby se prostředky EU dostaly skutečně tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Komise bude odpovídat za řízení Fondu. Termín „velká katastrofa“ znamená každou přírodní katastrofu, která způsobí škody přesahující buď částku 3 miliard € nebo hodnotu rovnající se 0,6 % hrubého národního důchodu postižené země.
Za výjimečných okolností může postižený region získat mimořádnou pomoc z Fondu v případě, že byl postižen mimořádnou katastrofou, která postihla velkou část obyvatelstva a má závažné a trvající následky pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu. V takovém případě bude limit čerpání 7,5 % roční částky, která je ve Fondu k dispozici. Zvláštní pozornost se přitom bude věnovat vzdáleným nebo izolovaným oblastem – například ultraperiferním regionům.
Aby prostředky z Fondu byly stále k dispozici, musí nejméně jedna čtvrtina roční částky zůstat nečerpána do 1. listopadu každého roku. Tyto prostředky pak budou k dispozici na krytí potřeb, které mohou vzniknout do konce daného roku.
Směrnice umožňuje retroaktivní použití prostředků z Fondu na pomoc po pohromách které nastaly od srpna letošního roku. Členské státy, Parlament a Komise při několika příležitostech prohlásily, že uvolnění prostředků z Fondu na tyto účely se považuje za urgentní záležitost.

Kontakt: Dušan Ondrejička, Delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, tel.: 224 312 835.

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz

ICEU-Tiskové zprávy, 13.11.2002 (Mik)